Keď som bol v Bhakti Marge úplne nový, zúčastnil som sa na OM Chantingu, po ktorom nasledovalo zdieľanie zážitkov a príbehov. Keď to skončilo, niekto požiadal, aby sme zaspievali niekoľko piesní, ak to čas dovolí, najmä pre tých, ktorí chceli zostať o niečo dlhšie a vychutnať si skupinové vibrácie. V okamihu začalo niekoľko ľudí radostne spievať piesne oslavujúce Boha a niektorí dokonca tancovali.

Okamžite mi napadlo, že títo ľudia sú blázni. Čo je s nimi, pýtal som sa sám seba. Ako sa môžu takto čudne správať?

V okamihu som si postavil obrovské bariéry, ktoré obmedzovali plnohodnotnosť tohto zážitku. Žena v oranžových šatách, usmiata a s tvárou plnou radosti, sa na mňa pozrela. Akoby čítala moje myšlienky, povedala: „Jedného dňa budeš tiež spievať a tancovať ako my.“

V žiadnom prípade, hovorila mi moja myseľ, ani za milión rokov.

Ale nasledujúcich pár dní som nemohol zabudnúť na radosť a lesk v jej tvári. O niekoľko mesiacov neskôr som sa prihlásil na kurz Atma Kriya Yogy. Bhakti-joga bola jednou z preberaných tém. Keď som počúval, moja myseľ sa vrátila priamo k tomu dňu spevu a tanca a dozvedel som sa, že to bolo vyjadrenie kírtana-bhakti.

Čo je bhakti-joga?

„Človek je jednoducho povznesený deviatimi formami bhakti a všetky formy sú spojené s Pánovou slávou a sú spôsobmi, ako sa s Ním spojiť, rozvíjať a prehlbovať náš vzťah.“ – Paramahamsa Vishwananda

Bhakti znamená oddanosť alebo konanie z lásky len pre lásku. Existuje nekonečné množstvo spôsobov, ako túto vnútornú lásku vyjadriť navonok. Joga znamená zjednotenie. Bhakti-joga je zjednotenie s Bohom prostredníctvom nepretržitého jednobodového zamerania a oddaného konania z hlbokej lásky k Nemu. Cieľom tých, ktorí sú na ceste oddanosti, je rozvinúť láskyplný osobný vzťah s Bohom. Toto zjednotenie ako také neznamená splynutie s Bohom, ale neustály život vo vedomí a angažovanosti v tomto vzťahu.

Praktizovanie bhakti-jogy si vyžaduje, aby sme sa naučili, ako odhodiť prekážky a bariéry, ktoré naša myseľ vytvorila a postavila proti tejto láske. Doširoka otvára brány do večnosti v našom vnútri.

Deväť foriem bhakti

„Prahlád Mahárádž povedal: ‚Spievať a počúvať o transcendentálnom svätom Mene, podobe, vlastnostiach, príbytkoch a zábavách Pána Višnua, spomínať na Neho, slúžiť Pánovým lotosovým nohám, vzdávať Pánovi úctu šestnástimi druhmi príslušenstva, modliť sa k Pánovi, stať sa Jeho služobníkom, považovať Pána za svojho najlepšieho priateľa a odovzdať Mu všetko (inými slovami, slúžiť Mu telom, mysľou a slovami) – týchto deväť procesov sa považuje za čistú oddanú službu. Toho, kto zasvätil svoj život službe Bohu prostredníctvom týchto deviatich metód, treba chápať ako najvzdelanejšieho človeka, pretože nadobudol úplné poznanie.‘“ Šrímad Bhágavatam, 7.5.23-24

Deväť foriem je šravana, kírtana, smarana, pádaséva, arčana, vandana, dásja, sakhja átmanivédana. Týchto deväť foriem je obsiahnutých v deviatich technikách Atma Kriya Yogy a prebúdzajú sa, keď sa techniky úprimne praktizujú. Existujú však aj iné spôsoby ich praktizovania.
Poďme sa venovať tomu, čo sú jednotlivé formy a ako ich praktizovať.

Šravana-bhakti

Počúvanie vás môže ovplyvniť pozitívnym alebo nie až tak pozitívnym spôsobom. Preto je dôležité počúvať, nie však hocičo, ale Božiu slávu. Šravana-bhakti vzniká, keď čítate a počúvate príbehy a slávu Boha alebo svätých. Umožňuje vám to spoznať Boha a sprostredkovane prežívať príbehy Boha, svätých a ich vzťah.

Keď je vaša myseľ pohltená počúvaním, predstavovaním a osvojovaním si príbehov, má to na vás hlboký vplyv. Dochádza k veľkej premene vo vašom vnútri.

To isté sa deje aj vtedy, keď robíme džapu. Džapa je neustále opakované spievanie Božieho mena vo forme mantry. Je to dôležitá a základná duchovná prax v Bhakti Marge a bhakti-joge všeobecne. Vďaka úprimnej praxi sa môžete naladiť na vibrácie mantry, prebudiť sa k neobmedzenej vesmírnej láske a zažiť prítomnosť Boha vo svojom každodennom živote.

Project Mantra je bezplatný a jednoduchý nástroj, ktorý vám pomôže začať a zaviesť každodennú prax džapy. Ďalšími spôsobmi, ako zažiť šravana-bhakti, je čítanie svätých písiem, ako je Šrímad Bhágavatam, čítanie o životoch svätých, počúvanie satsangov a dokonca zdieľanie svojich skúseností na duchovnej ceste s ostatnými.

Kírtana-bhakti

Kírtana-bhakti vzniká pri spievaní na chválu Boha. Zvyčajne sa to robí v skupine. Pri speve používate aj celé telo hrou na hudobné nástroje, tlieskaním a tancom. Myseľ sa pritom upokojí a vnútorná láska začne vyžarovať navonok. Je to veľmi radostné a každý sa pohybuje v smere a pozitívnych vibráciách skupiny.

Keď spievate chválospevy, mali by ste to robiť bez akéhokoľvek motívu alebo osobného prospechu. Spievajte len pre Boha a usilujte sa Ho potešiť. Počas spevu si vylievajte srdce. Nemusíte súťažiť s ostatnými o svoj hlas alebo o to, ako hráte na nástroje. Namiesto počúvania rádia počas jazdy autom spievajte spolu s kírtanom . Spievajte počas domácich prác. Buďte v danom okamihu a spievajte slobodne zo srdca akýmkoľvek spôsobom. Spievajte tak, akoby ste to boli len vy a Boh sám. V krátkom čase sa dostanete na miesto, kde budete môcť spievať s ostatnými pre Boha bez obáv, čo si o vás pomyslia.

Smarana-bhakti

Smarana-bhakti je neustále spomínanie na Boha. Čím viac o Ňom počujete a spievate Jeho slávu, tým viac chcete byť v Jeho spoločnosti. Potom budete na Neho tým viac neustále spomínať počas celého dňa.

Tento stav sa dosiahne, keď je myseľ očistená a nepripútaná k svetu. Keď sa myseľ odpúta od sveta, prirodzene nám pomáha neustále pamätať na Boha. Pozeráte sa do svojho vnútra, aby ste našli túto lásku, a vnímajte sa ako súčasť zdroja tejto lásky. Myseľ sa pripúta len k Bohu.

Bhakti-joga môže byť veľmi praktická. Skvelým spôsobom, ako rozvíjať neustálu spomienku na Boha, môže byť uchovávanie fotografie alebo predmetu, ktorý vyvolá spomienku na vašu skúsenosť s Bohom, v blízkosti alebo na vašom stole v práci či doma. Mohol by to byť šetrič obrazovky, ktorý vidíte na počítači, profilová fotografia na telefóne, ktorú vidíte, keď zdvihnete telefón, aby ste uskutočnili alebo prijali hovor, alebo dokonca opakované prehrávanie nahrávky óm namó nárájenája počas celého dňa, keď sedíte za stolom. Dokonca zvážte, či nezačnete a neukončíte každú činnosť modlitbou. Takýto spôsob života vám pomôže pripomínať si Boha a to, že je vždy a stále s vami.

Pádaséva-bhakti

Pádaséva-bhakti znamená službu Lotosovým Nohám Boha. Boh je prítomný aj v srdciach všetkých ľudí, a preto služba Bohu v druhých je tiež pádaséva-bhakti. Druhých vnímame ako časť Boha s ich vlastným jedinečným vzťahom k Bohu. Tým, že slúžite vzťahu, ktorý majú ostatní s Bohom, slúžite nielen Bohu, ale aj svojmu vzťahu s Ním. Služba by sa mala vykonávať s láskou a plody svojho úsilia ponúkať Pánovi.

Keď to robíte, vaša pozornosť sa postupne presúva od očakávania toho, čo môžete dostať, k radosti zo služby a dávania.

Oddaní Paramahamsu Vishwanandu ponúkajú službu Jemu a Jeho poslaniu. Dôvodom je, že ako satguru ich vedie k dosiahnutiu Boha a bez tohto vedenia by nebolo možné dosiahnuť Boha.

Keď budete mať na pamäti Pána, môžete slúžiť troma rôznymi spôsobmi: sami, v komunite alebo pre svet. Slúžiť sám sebe môžete prostredníctvom každodennej praxe Atma Kriya Yogy alebo džapy, ktorá okrem toho, že vás premieňa, vyžaruje aj lásku a pozitívnosť do vášho okolia. Môže to byť prostredníctvom finančných príspevkov alebo dokonca aktívnym zdieľaním toho, čo ste dostali. Služba v komunite môže spočívať v poskytovaní svojho času na pomoc pri organizovaní podujatí alebo v upratovaní komunitného chrámu či centra, ktoré navštevujú všetci. Služba svetu môže spočívať v účasti na kruhoch OM Chantingu, keď sa čantuje pre uzdravenie ľudí prítomných v kruhu, ľudí, za ktorých sa modlíme, a samotnú Matku Zem.

Arčana-bhakti

Arčana-bhakti je oddanosť, ktorá sa prebúdza z vonkajšieho uctievania božstva v obradoch a rituáloch. Najprv nadviažeme vzťah s neobmedzeným Bohom prítomným v podobe božstva navonok. To nás vedie k vzťahu s rovnakou formou Boha v nás. Hlboké spojenie medzi božstvom mimo vás a vo vás je veľmi prítomné a cit srdca o ňom vie, aj keď Ho myseľ nevidí. Časom sa naučíte uctievať Boha vo svojom vnútri.

Hoci sa spôsoby rituálneho alebo obradného uctievania môžu v jednotlivých tradíciách líšiť, ich význam nemožno v žiadnom prípade zanedbať.

Vandhana-bhakti

Vandana-bhakti znamená poklonu alebo fyzické klaňanie sa. Myseľ a telo sú prepojené, takže keď sa klaniate, váš mozog a hlava sa dostanú na úroveň vášho fyzického srdca alebo ešte nižšie. To v nás vytvára pokoru. Klaňanie sa nohám gurua alebo božstiev v chráme vás robí pokornými.

Pokora je jednou z najdôležitejších vecí na duchovnej ceste, pretože bez pokory sa nemôžete od nikoho nič naučiť. Ak máte pocit, že na pokore potrebujete pracovať, cvičte ásany uvedené v Atma Kriya Yoge alebo si v súvislosti s ňou urobte sebaanalýzu .

Vandhana-bhakti je tiež miestom, kde si uvedomíte svoje obmedzenia a potrebu pomoci na duchovnej ceste od skutočného gurua alebo satgurua , ktorý prišiel až na koniec . Poklonením sa prijímame, že guru je niekto, kto nás môže pozdvihnúť vyššie, ako je úroveň, ktorú môžeme dosiahnuť sami. S týmto vedomím a srdcom prijímate satguruove pokyny s plnou poslušnosťou.

Medzi ďalšie spôsoby, ako pestovať pokoru, patrí aktívne vyhľadávanie spätnej väzby, aby ste si uvedomili svoj postoj, odloženie odmietavosti, zameranie sa na empatiu, vďačnosť Bohu, venovanie času načúvaniu druhým, ochota učiť sa od druhých a premýšľanie viac o druhých ako o sebe.

Dásja-bhakti

Dásja-bhakti je priama služba Bohu. V tejto forme bhakti-jogy všetko, čo robíte, slúži Bohu. Napríklad keď umývate riad, vnímate to ako službu Bohu. Umývanie riadu Bohu nie je len obyčajné umývanie riadu. Odovzdávate svoju energiu v snahe potešiť Boha a gurua . Môže to byť upratovanie domu, práca v kancelárii, zametanie podlahy v chráme a tiež akákoľvek úloha, o ktorú vás guru požiadal. Pomaly sa začnete vzdávať svojho ega pre Boha a gurua a všetku svoju energiu nasmerujete na Boha a gurua.

Sakhja-bhakti

Sakhja-bhakti je osobný vzťah medzi vami a Bohom. Je to zvláštny vzťah, ktorý je pre každého jedinečný a ktorý nikto iný nikdy nebude mať.

Ako sahkhja-bhakti rastie, vzťah lásky medzi Bohom a bhaktom sa stáva najdôležitejšou vecou. Potešenie z Boha a gurua sa kladie nad akúkoľvek inú vonkajšiu službu. Časom všetky pravidlá a rituály zaniknú a jedinou službou sa stane láska. Neexistuje žiadna iná túžba ako mať osobný vzťah lásky s guruom a Bohom. Mnohí svätci prežívajúci sakhja-bhakti a majú vzťah s Bohom ako so svojím priateľom.

Átmanivédana-bhakti

Átmanivédana-bhakti je poznanie podstaty duše alebo sebarealizácia. Je to stav, v ktorom sme si vždy vedomí Boha. Vzťah lásky sa stáva takým intenzívnym, že bhaktovi zostáva len to jediné. Identita vašej duše je úplne odovzdaná Bohu. To môže byť dané len milosťou Boha a gurua. Nie je to dosiahnuteľné vaším úsilím.

Po niekoľkých mesiacoch cvičenia Atma Kriya Yogy som sa stal oddaným Paramahamsu Vishwanandu. Proroctvo od dámy v oranžovom oblečení, vyžarujúcej lásku a radosť, sa naozaj naplnilo len niekoľko mesiacov po tom. Radostne som spieval a tancoval na verejnosti pre gurua a Boha. A som rád, že som to urobil.

Ako to, že som v tom vtedy nevidel radosť? Mnohé prekážky a bariéry, ktoré som si kládol proti vyjadreniu a prežívaniu tejto lásky, mi stáli v ceste.

„Keď sa ponoríte do samotnej bhakti, potom spoznáte, akú príťažlivosť, aký prúd má táto oddanosť. A keď sa ponoríte, nepremýšľate o tom, či dokážete plávať, alebo nie. Nechajte sa v nej utopiť. Prúd vás ponesie.“ – Paramahamsa Vishwananda

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínom. Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného pokroku a transformácie. Naučte sa, ako na to, pomocou nášho bezplatného sprievodcu o duchovnom živote v hmotnom svete.

Stiahnite si svojho sprievodcu duchovným životom