Zásady ochrany osobných údajov

Bhakti Marga Slovensko o. z.

zo dňa 4. decembra 2023

Zhrnutie

Veľmi nás teší, že ste prejavili záujem o našu organizáciu. Týmto zhrnutím vám chceme poskytnúť jednoduchý stručný prehľad o tom, čo robíme s vašimi osobnými údajmi. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o každej z nižšie uvedených častí, odporúčame vám prečítať si úplnú verziu týchto zásad ochrany osobných údajov.

I. Rozsah pôsobnosti

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov v súvislosti s používaním našich webových stránok a objednávaním produktov a služieb.

II. Zodpovednosť

Bhakti Marga Slovensko o. z. je všeobecne zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch však môžeme vaše osobné údaje spracovávať spoločne s tretími stranami, najmä s inými subjektmi spoločnosti Bhakti Marga. Kontaktné údaje nájdete v časti 2.

III. Zhromažďované údaje a účel použitia

Typy údajov, ktoré spracúvame, sú osobné údaje, ako napríklad vaše mená, kontaktné údaje, údaje súvisiace so zmluvou a registráciou, komunikačné údaje, údaje o používateľoch a používaní a IP adresa, ale aj citlivejšie údaje, ktoré odhaľujú informácie o vašom náboženskom alebo filozofickom presvedčení, ako napríklad vaše duchovné meno alebo informácie o iniciácii.

Vaše osobné údaje používame na plnenie zmlúv s vami (plnením vašich objednávok a podporou na vašej duchovnej ceste atď.) alebo na sledovanie našich oprávnených záujmov, ktoré nie sú nadradené vašim základným právam a slobodám, napríklad na propagáciu našej veci poskytovaním noviniek o tom, čo by vás mohlo zaujímať (napríklad o podujatiach a kurzoch), na zlepšovanie našich služieb a zabezpečenie dôvernosti a integrity našich služieb alebo jednoducho na komunikáciu s vami. Ak spracúvame údaje o vašom náboženskom alebo filozofickom presvedčení, požiadame vás o súhlas. Podrobné informácie o typoch údajov a účeloch použitia, ako aj o právnom základe, o ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, nájdete v časti 3.

IV. Odkiaľ získavame údaje

Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám väčšinou priamo poskytnete, napríklad pri registrácii na našich webových stránkach, pri objednávaní produktov a služieb alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje môžeme zhromažďovať aj automaticky, keď používate naše služby, napríklad prostredníctvom súborov cookie. Okrem toho môžeme získať informácie od tretích strán, napríklad od rodinných príslušníkov alebo priateľov, ktorí vás môžu spomenúť v súvislosti s nejakou udalosťou (napríklad modlitbou) alebo darom.

V. Ako zdieľame údaje

Určité osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi Bhakti Margy, poskytovateľmi služieb, ktorí nás podporujú pri poskytovaní našich služieb pre vás, ktorí sú buď spracovateľmi konajúcimi v našom mene (ako napríklad na podporu našich marketingových aktivít a údržbu našej webovej stránky) alebo samotnými správcami (ako napríklad poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia darcovských a účtovných služieb a prepravné a distribučné spoločnosti) alebo verejnosťou, ak komentujete náš blog. Viac informácií o tom, ako zdieľame vaše osobné údaje, nájdete v časti 5.

VI. Medzinárodný transfer

Vaše osobné údaje môžeme preniesť do iných krajín, ktoré sa nachádzajú mimo európskeho hospodárskeho priestoru, to znamená, že v týchto krajinách platia menej ochranné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov. Zabezpečíme však, aby sme pri takýchto prenosoch zaviedli primerané právne záruky.

VII. Ukladanie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely nášho spracovania. Niekedy však zákon vyžaduje, aby sme takéto údaje uchovávali dlhšie. Viac informácií o dobe uchovávania nájdete v časti 7.

VIII. Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Typy práv, ktoré máte, a ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v časti 8.  

IX. Povinnosť poskytovať údaje?

Nemusíte nám poskytovať osobné údaje, ale ak ich nebudeme mať k dispozícii, nebudeme schopní poskytovať naše služby.

X. Žiadne automatizované rozhodovanie

Bhakti Marga Slovensko o. z. nepoužíva automatizované postupy rozhodovania.

XI. Technológia sledovania

Používame súbory cookie a iné technológie sledovania, napríklad na zlepšenie našich služieb, ponúkanie noviniek a obsahu, ktorý vás môže zaujímať, a na zapamätanie si vašich preferovaných nastavení.

Informácie o tom, ako funguje technológia sledovania, aké typy súborov cookie používame a ako dlho sú platné nájdete v časti 11, podrobné informácie o používaných súboroch cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

XII. Online služby tretích strán

Používame pluginy tretích strán a iné online služby, aby sme vám poskytli pohodlné a zaujímavé webové stránky a umožňujeme jednoduchý prístup k obsahu z platforiem sociálnych médií. Tieto stránky tretích strán sú (spoločnými) prevádzkovateľmi a môžu rozhodovať o tom, aké typy osobných údajov zhromažďujú. Avšak, aby sme rešpektovali vaše súkromie, vybrali sme implementáciu rôznych zásuvných modulov, ktorá zabezpečuje, že osobné údaje nebudú zdieľané s týmito poskytovateľmi služieb tretích strán, ak tieto služby aktivujete alebo s nimi budete komunikovať. Na stránke sa o týchto službách dozviete viac, pozrite si časť 12.

XIII. Bezpečnosť.

Bezpečnosť vašich údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme rôzne technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete v časti 13.

XIV. Aktualizácie

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, dátum poslednej aktualizácie je uvedený na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

1. Rozsah pôsobnosti

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o našu organizáciu. Ochrana údajov je obzvlášť vysokou prioritou pre vedenie spoločnosti Bhakti Marga Slovensko o. z. (ďalej len „Bhakti Marga Slovensko“ alebo „my“), zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie a osobné údaje. Týmto dokumentom o ochrane osobných údajov by sme vás chceli podrobne informovať o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké máte práva.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok, www.bhaktimarga.sk, www.bhaktishop.sk a www.jogovekruhy.sk, prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu, keď si objednáte produkty alebo služby, alebo keď si na webovej lokalite vytvoríte osobné konto.

2. Kto je zodpovedný a na koho sa môžem obrátiť?

Za spracovanie osobných údajov je zodpovedná organizácia Bhakti Marga Slovensko o. z., Horša 126, 934 01 Levice, opísaná v tomto dokumente o ochrane osobných údajov.

So všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa môžete obrátiť sem:

Bhakti Marga Slovensko o. z.

Horša 126

934 01 Levice

Slovensko

E-mail: info@bhaktimarga.sk

Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť priamo na osobu zodpovednú za ochranu údajov so všetkými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany údajov.

Upozorňujeme, že vystupujeme ako dcérska organizácia našej zastrešujúcej organizácie Bhakti Marga International.

3. Aké vaše údaje spracúvame, na aké účely a na akom právnom základe?

V závislosti od konkrétnej situácie spracovania od vás zhromažďujeme a spracúvame rôzne osobné údaje. Nižšie na stránke nájdete zoznam údajov súvisiacich s jednotlivými situáciami spracovania. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V určitých situáciách spracúvame vaše osobné údaje aj na účely plnenia iných zákonných povinností alebo na základe vášho výslovného súhlasu.

Vo všeobecnosti spracúvame vaše osobné údaje:

 • Na plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, na uzavretie zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 • Na dodržiavanie zákonných povinností

V rozsahu, v akom podliehame zákonným povinnostiam, na ktorých splnenie je potrebné spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné, spracúvame vaše osobné údaje na základe týchto právnych povinností.

 • Na základe našich oprávnených záujmov

Vaše osobné údaje spracúvame aj na ochranu našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu vašich osobných údajov, majú prednosť.

S výhradou rozhodnutia, ktoré sa má prijať v jednotlivých prípadoch, zvyčajne predpokladáme, že naše oprávnené záujmy prevažujú najmä v súvislosti s nasledujúcimi situáciami spracovania:

  • – zlepšovanie našich ponúk a služieb;

  • – analýza používania našich webových stránok;

  • – zabezpečenie dôvernosti a integrity našich IT systémov;

  • – všeobecná komunikácia s vami;

  • – spolupráca s orgánmi verejnej moci;

  • – činnosti na zviditeľnenie nás a našich služieb;

  • – prípadne sa môžeme tiež domáhať alebo brániť proti právnym nárokom.

 • Na základe vášho súhlasu

Ak ste nám udelili osobitný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, budeme vaše osobné údaje spracovávať v rámci tohto súhlasu a na jeho základe. Súhlasy sa môžu týkať napríklad prenosu údajov spolupracujúcim organizáciám alebo tretím osobám, vyhodnotenia vašich údajov na účely cielenej reklamnej činnosti alebo zasielanie informačných spravodajov.

 

Súhlas je vždy udelený dobrovoľne. Odmietnutie alebo odvolanie vášho súhlasu nebude mať pre vás žiadne negatívne dôsledky.

3.1 Návšteva našich webových stránok

3.1.1 Aké údaje spracúvame, keď navštívite naše webové stránky?

Ak využívate služby poskytované organizáciou Bhakti Marga Slovensko na webových stránkach bez registrácie, spracúvame okrem iného tieto vaše osobné údaje:

  • Údaje o používaní poskytovaných webových stránok (napr. používaný prehliadač, používaný operačný systém, internetový poskytovateľ služieb pristupujúceho systému, URL odkazu, čiastkové webové stránky, dátum a čas požiadavky servera, požadovaný obsah, dĺžka používania);

  • IP adresa

   3.1.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje

Pri použití týchto údajov organizácia Bhakti Marga Slovensko nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Skôr to sú informácie potrebné na (1) správne poskytovanie obsahu našich webových stránok, (2) optimalizáciu obsahu našich webových stránok, (3) zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich systémov informačných technológií a technológie webovej stránky a (4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných napr. na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Bhakti Marga Slovensko štatisticky analyzuje anonymne zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov našej organizácie a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje zo súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré ste poskytli.

Spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu vašich osobných údajov, majú prednosť (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

3.2 Odber nášho informačného spravodaja

3.2.1 Aké údaje spracúvame, keď sa prihlásite na odber nášho informačného spravodaja?

Na našich webových stránkach majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber nášho informačného spravodaja. Ak sa prihlásite na odber nášho spravodaja, môžeme okrem vášho mena a priezviska a vašej e-mailovej adresy, spracúvať najmä všetky informácie, ktoré sú potrebné na preukázanie toho, že ste sa zaregistrovali na odber informačného spravodaja.

3.2.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber spravodaja sa použijú len na zasielanie nášho spravodaja, ktorý vás informuje o novinkách a pripravovaných udalostiach. Obsahuje posolstvo Paramahamsu Vishwanandu spolu so všetkými dôležitými informáciami.

Odberatelia informačného spravodaja sú informovaní e-mailom. Pri odbere spravodaja dochádza k prenosu informácií s poskytovateľom marketingovej platformy HubSpot s ukladaním údajov v rámci Európskej únie. Spoločnosť HubSpot poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v oznámení o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti so zasielaním a sledovaním spravodaja v rámci a na na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, resp. 9 ods. 2 písm. a GDPR). Súhlas je vždy poskytnutý slobodne. Odmietnutie a odvolanie súhlasu pre vás nebude mať žiadne negatívne dôsledky.

Svoj súhlas voči Bhakti Marge Slovensko môžete kedykoľvek odvolať a z odberu nášho spravodaja sa odhlásiť. Pre účely odvolania súhlasu je v každom informačnom spravodaji uvedený príslušný odkaz. Takisto je možné kedykoľvek odhlásiť z odberu spravodaja e-mailom na adresu info@bhaktimarga.sk.

Po odvolaní budú vaše osobné údaje vymazané.

3.3 Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky

3.3.1 Aké údaje spracúvame, keď nás kontaktujete?

Naša webová stránka obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s nami. V závislosti od vašej požiadavky, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom, telefonicky alebo písomne. Spracúvame údaje, ktoré nám zašlete spolu so žiadosťou, okrem iného aj vaše meno, priezvisko, organizáciu (ak je to potrebné), oddelenie (ak je to potrebné), e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli.

3.3.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Osobné údaje získané v rámci kontaktovania sa použijú len na zodpovedanie vašej otázky. Preto je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

3.4 Funkcia komentárov v blogu na webovej stránke a e-shope

3.4.1 Aké údaje spracúvame, keď používate funkciu komentárov v blogu na webovej stránke a e-shope?

Bhakti Marga Slovensko vám ponúka možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým príspevkom na blogu alebo e-shope na našich webových stránkach.

Ak zanecháte komentár na našej webovej stránke, komentáre, ktoré ste uviedli, a osobné údaje sa spracúvajú, ukladajú a zverejňujú, ako aj informácie o dátume komentára a vašom pseudonyme. Okrem toho sa spracúva a zaznamenáva aj vaša IP adresa.

3.4.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Toto spracúvanie je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Napríklad IP adresa sa uchováva z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že porušujete práva tretích strán alebo zverejňujete nezákonný obsah prostredníctvom daného komentára. Ukladanie osobných údajov je preto v našom oprávnenom záujme.

3.5 Registrácia na podujatia

3.5.1 Ktoré údaje spracúvame v súvislosti s registráciou na podujatia a ich organizáciou?

Ak sa zaregistrujete na naše platené podujatia cez registračný formulár na našej webovej stránke, spracúvame od vás najmä titul, meno a priezvisko, krajinu, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, duchovné meno (nepovinné), informácie o podujatí, na ktoré ste sa zaregistrovali a informácie o platbe.

Ak sa zaregistrujete na naše bezplatné podujatia v kalendári podujatí na našej webovej stránke, spracúvame od vás najmä používateľské meno, e-mailovú adresu, duchovné meno (nepovinné), informácie o podujatí, na ktoré ste sa zaregistrovali.

3.5.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Osobné údaje získané v rámci registrácie na podujatia a ich organizácie sa použijú najmä na splnenie vášho dopytu. Okrem toho môžeme zhromaždené údaje použiť na to, aby sme vás priamo kontaktovali a ponúkli vám podobné ponuky a podujatia na základe histórie vašich registrácií a osobných záujmov.

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Na stránke môžeme tiež požiadať o váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov získaných v súvislosti s registráciou na podujatie a jeho organizáciu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas bude úplne dobrovoľný.

Údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR), ako je vaše duchovné meno alebo iné, zhromažďujeme a spracúvame len s vaším výslovným súhlasom.

3.6 Získavanie finančných prostriedkov

3.6.1 Ktoré údaje spracúvame v rámci získavania finančných prostriedkov?

V našej organizácii môžete využívať možnosť zaslania finančných príspevkov. Ak budete zasielať finančné prostriedky, spracúvame od vás okrem iného meno, priezvisko a platobné údaje.

3.6.1 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Osobné údaje zhromaždené v rámci získavania finančných prostriedkov sa použijú len na splnenie vášho daru a na zabezpečenie, aby sa váš dar použil v súlade so zámerom získavania finančných prostriedkov. Spracúvanie je preto nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

3.7 Internetový obchod

3.7.1 Ktoré údaje spracúvame v rámci internetového obchodu?

V rámci objednávky v našom online obchode spracúvame okrem iného titul, meno a priezvisko, názov spoločnosti, krajinu, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, duchovné meno (nepovinné), poznámky o objednávke (nepovinné), informácie o objednaných produktoch alebo službách vrátane stavu objednávky, a informácie o platbe.

3.7.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje?

Osobné údaje zhromaždené v rámci internetového obchodu sa použijú len na vybavenie vašej objednávky. Preto je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), resp. súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR), pričom poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné.

3.8 Zoom

Na realizáciu online podujatí, online kurzov, videokonferencií a/alebo webinárov (ďalej len „online stretnutia“) používame nástroj Zoom. Zoom je služba spoločnosti Zoom Video Communications, Inc. so sídlom v USA.

3.8.1 Aké údaje spracúvame v súvislosti s online stretnutiami Zoom?

Pri používaní služby Zoom sa spracúvajú rôzne typy osobných údajov. Množstvo údajov závisí aj od informácií, ktoré poskytnete pred alebo počas účasti na online stretnutí. Okrem iného sa spracúvajú tieto údaje:

 • údaje o používateľovi: meno, priezvisko, telefón (nepovinné), e-mailová adresa, heslo (ak sa nepoužíva „jednotné prihlásenie“), profilový obrázok (nepovinné), oddelenie (nepovinné);

 • metadáta stretnutia: téma, opis (nepovinné), IP adresy účastníkov, informácie o zariadení/ hardvére;

 • pre nahrávky: MP4 súbor všetkých videozáznamov, zvukových záznamov a prezentácií, M4A súbor všetkých zvukových záznamov, textový súbor online chatu zo stretnutia; všetky videozáznamy, ktoré sa môžu uskutočniť pomocou videokonferencie, budú označený značkou nahrávania a príslušným oznámením pred vstupom do nahrávanej relácie / pred zapnutím funkcie nahrávania, aby ste sa mohli rozhodnúť, či sa chcete zúčastniť na nahrávanej relácii alebo nie, alebo či chcete obmedziť údaje zdieľané s ostatnými účastníkmi len na používateľské meno, ktoré ste použili na vstup do relácie vypnutím funkcie videa;

 • pri pripojení prostredníctvom telefónu: informácie o prichádzajúcom a odchádzajúcom telefónnom čísle, krajine, začiatok a čas ukončenia. V prípade potreby je možné uložiť ďalšie údaje o pripojení, napríklad IP adresu zariadenia.

 • textové, zvukové a obrazové údaje: Môžete mať možnosť používať chat, otázky alebo funkciu prieskumu v rámci online stretnutia. V tejto súvislosti sa spracúvajú vami zadané textové údaje s cieľom ich zobrazenia na online stretnutí a v prípade potreby ich zaznamenanie. Ak chcete umožniť zobrazenie videa a prehrávanie zvuku, údaje z mikrofónu vášho koncového zariadenia a z akéhokoľvek videozáznamu kamery koncového zariadenia sa počas online stretnutia spracúvajú zodpovedajúcim spôsobom. Môžete prepínať kameru alebo sami mikrofón kedykoľvek vypnúť alebo stlmiť prostredníctvom aplikácie Zoom.

Ak sa chcete zúčastniť na online stretnutí alebo vstúpiť do rokovacej miestnosti, musíte zadať aspoň meno.

Aplikáciu Zoom môžete používať zadaním príslušného ID stretnutia a v prípade potreby aj ďalších prístupových údajov pre stretnutie priamo v aplikácii Zoom. Ak nechcete alebo nemôžete používať aplikáciu Zoom, základné funkcie môžete tiež používať prostredníctvom verzie pre prehliadač, ktorú nájdete aj na webovej stránke Zoom. Upozorňujeme, že ak máte prístup k webovej lokalite Zoom, správcom údajov v súvislosti so spracovaním údajov na webovej lokalite je spoločnosť Zoom. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Zoom.

3.8.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame tieto údaje

Službu Zoom používame na uskutočňovanie online stretnutí Bhakti Margy Slovensko. Ak máme v úmysle nahrávať online stretnutia, budeme vás o tom vopred transparentne informovať a v prípade potreby vás požiadame o súhlas. Skutočnosť, že sa bude nahrávať sa vám zobrazí v aplikácii Zoom.

Ak je to potrebné na účely zaznamenania výsledkov online stretnutia, nahráme obsah chatu. Zvyčajne to však nebude tento prípad.

V prípade webinárov môžeme spracúvať aj otázky položené účastníkmi webinára na účely nahrávania a následného sledovania webinárov.

Ak ste registrovaným používateľom služby Zoom, správy o online stretnutiach (metadáta stretnutia, údaje o telefonickom pripojení, otázky a odpovede na webinároch, funkcia prieskumu na webinároch) môžu byť uložené v službe Zoom až jeden mesiac.

Osobné údaje spracúvané v rámci online stretnutí prostredníctvom služby Zoom sa budú používať len na to, aby ste sa mohli zúčastniť na podujatiach alebo online kurzoch ponúkaných organizáciou Bhakti Marga Slovensko. Spracovanie je teda nevyhnutné na splnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Ak neexistuje žiadny zmluvný vzťah, spracúvanie je založené na našich oprávnených záujmoch umožniť používateľom online stretnutia (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.9 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Informácie, ktoré poskytujete v súvislosti s využívaním služieb našej webovej stránky, môžu obsahovať osobné údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ODS. 1 GDPR), ako je vaše duchovné meno, váš status oddaného alebo brahmačáriho a súvisiace informácie o iniciácii, informácie o Svámioch/rišioch a ištadévovi.

Takéto citlivé údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia zhromažďujeme a spracúvame len s vaším výslovným súhlasom.

Upozorňujeme, že aj informácie, ktoré sa budú prenášať tretím stranám, môžu obsahovať osobné údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (t. j. osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 (1) GDPR). Samotná skutočnosť, že ste u nás zaregistrovaní alebo si niečo rezervujete či kupujete, môže stačiť na zverejnenie vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo viery.

Údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR) však prenášame s vaším výslovným súhlasom.

4. Od koho zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od vás, napr. pri návšteve našich webových stránok alebo pri využívaní ponúkaných služieb.

Okrem toho vás môžu uviesť rodinní príslušníci alebo priatelia v súvislosti s nejakou udalosťou (napr. modlitbou) alebo darom, v takom prípade môžeme získať vaše osobné údaje od vašej rodiny alebo priateľov.

5. Komu poskytujeme vaše údaje?

Organizácia Bhakti Marga Slovensko zdieľa vaše osobné údaje len vtedy, ak je to povolené podľa európskeho práva na ochranu údajov, a to napríklad preto, že prenos údajov je potrebný na plnenie zmluvy alebo preto, že ste nám poskytli svoj súhlas so zdieľaním údajov. Spolupracujeme s niektorými poskytovateľmi služieb, napríklad s poskytovateľmi technických služieb (napr. hostingové služby, údržba webovej stránky, podpora našich marketingových aktivít, poskytovanie komunikačných nástrojov) alebo logistické spoločnosti (napr. doručovacie spoločnosti). Ak si rezervujete ponuku alebo podujatie na našich webových stránkach, odovzdáme určité vaše údaje partnerom organizácie Bhakti Marga Slovensko (napr. vaše meno a adresu), aby vám partner mohol ponúknuť službu alebo doručiť objednaný tovar.

Okrem toho odovzdávame vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie našich služieb alebo preto, že ste nám udelili súhlas pre tretie osoby (napr. Svámiov, rišiov a učiteľov Bhakti Margy) alebo spoločnostiam s nami prepojenými.

Upozorňujeme, že informácie, ktoré budú prenesené tretím stranám, môžu obsahovať osobné údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (t. j. osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR).

Údaje týkajúce sa vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia (osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR) prenášame však len s vaším výslovným súhlasom.

5.1 Prenos na spracovateľov

Na spracovanie vašich údajov využívame externých poskytovateľov služieb, ktorým prenášame vaše osobné údaje, s ktorými uzatvárame príslušné zmluvy o spracovaní údajov a ktorí môžu spracúvať údaje len v našom mene a len zmluvne dohodnutým spôsobom a podľa našich pokynov („spracovatelia“), pokiaľ takíto poskytovatelia služieb nevystupujú ako vlastní prevádzkovatelia (napríklad prepravné a distribučné služby na doručenie tovaru, ktorý ste si objednali). Spracovatelia sú tiež zaviazaní, napríklad buď vymazať, alebo vrátiť osobné údaje po ukončení záväzku. Našimi hlavnými spracovateľmi sú WordPress (na prevádzku našej webovej lokality) s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov a PAC WebHosting Ltd. na hostingové služby (so servermi vo Veľkej Británii) a ich vyhlásnie o ochrane osobných údajov.

5.2 Prenos na základe zákonných povinností alebo na ochranu oprávnených záujmov

V rozsahu, v akom sme k tomu povinní na základe zákona, súdneho príkazu alebo vykonateľného úradného príkazu, prenesieme vaše osobné údaje orgánom oprávneným na prijímanie informácií.

5.3 Pridružené spoločnosti

Organizácia Bhakti Marga Slovensko spolupracuje s učiteľmi Bhakti Margy, ktoré tiež vyhlasujú túto ochranu osobných údajov.

Okrem toho, pokiaľ ste s tým súhlasili, môžeme zdieľať určité osobné údaje (vrátane informácie o štatúte oddaného alebo brahmačáriho) so Svámim/rišim, ktorý vás inicioval, ako aj s BMCC na overenie vášho aktuálneho stavu iniciácie, resp. aby vám mohli ponúknuť ďalšie poznatky, podujatia a kurzy, ktoré môžu byť pre vás osobitne zaujímavé a ktoré môžu byť prístupné len osobám s určitým statusom iniciácie.

5.4 Poskytovateľ platobných, online darovacích a účtovných služieb

Bhakti Marga Slovensko ponúka rôzne spôsoby platby, vrátane platby prevodom, alebo možnosť platby na dobierku pri nákupe tovaru. Pri platbe kartou využívame služby platobnej brány Stripe, ich vyhlásenie k ochrane osobných údajov nájdete tu.

5.5 Prepravné a distribučné spoločnosti

Pri doručovaní našich výrobkov a iných objednávok spolupracujeme s nasledujúcimi prepravnými spoločnosťami:

  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

  5.6 Zásuvné moduly sociálnych médií a iný vložený obsah

  Používame aj kanály a nástroje sociálnych médií, pre ktoré zostávajú poskytovatelia služieb týchto kanálov správcom údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti 12.

5.7 Verejnosť

Ak uverejníte komentáre na našom blogu, stránkach, vaše komentáre a meno, pod ktorým ste komentár uverejnili, môžu byť zobrazené verejnosti.

5.8 Ostatné prevody

Ak ste nám udelili osobitný súhlas na použitie a prenos vašich osobných údajov, vaše osobné údaje môžu byť odovzdané príjemcom, ktorí sú v nich uvedení. V rámci poskytovania služieb tretích strán na našich webových stránkach, môžu byť osobné údaje odovzdané tretím stranám. Podrobnejšie informácie nájdete aj v časti 11 a 12.

6. Prenášame vaše údaje do tretích krajín?

Pri niektorých typoch spracovania môžeme vaše osobné údaje preniesť do krajín mimo Európskej únie alebo európskeho hospodárskeho priestoru, do tzv. tretích krajín. To môže znamenať, že vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v jurisdikcii, ktorá poskytuje úroveň ochrany vašich osobných údajov, ktorá môže byť v niektorých prípadoch menšia ako jurisdikcia krajiny vášho zvyčajného pobytu. V priebehu prenosu osobných údajov do tretej krajiny budeme pravidelne poskytovať primerané záruky, napríklad uzatvorením Štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, aby sme zabezpečili, že prenos údajov sa uskutoční s rovnakou úrovňou ochrany údajov, ktorá zodpovedá GDPR. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o zárukách, ktoré sme zaviedli, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 2.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely nášho spracovania. Ak spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, vymažeme tieto údaje okamžite po tom, ako odvoláte váš súhlas.

Údaje zhromaždené a uložené na účely používania našich webových stránok na požiadanie pravidelne kedykoľvek vymažeme. Na stránke to urobíme sami v priebehu niekoľkých dní, pokiaľ nemáme osobitný záujem na ďalšom uchovávaní údajov pre jednotlivé prípady, napr. kybernetické útoky.

Pokiaľ ide o vaše žiadosti o kontakt, vaše údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na zodpovedanie vašej žiadosti.

Pokiaľ ste sa zaregistrovali na odber nášho spravodaja, spracúvame vaše údaje v tejto súvislosti počas trvania jeho odberu a kedykoľvek ich vymažeme, ak sa odhlásite z odberu odhlásite alebo odvoláte svoj súhlas.

V súvislosti s objednávkami produktov alebo služieb a získavaním finančných prostriedkov uchovávame vaše údaje len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vašej registrácie, objednávky alebo inej požiadavky. V súvislosti s registráciou na podujatie, kurz a púť, uchovávame vaše osobné údaje zhromaždené počas registrácie dva roky, počnúc koncom kalendárneho roka od poslednej návštevy zákazníka, aby sme zabezpečili lepšiu starostlivosť o zákazníka. Okrem toho v prípade účasti na púti, vaše meno a informácie o púti, na ktorej ste sa zúčastnili, môžu byť uchovávané po dobu ďalších 2 rokov, aby sme mohli podporiť vašu cestu. Osobné údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie alebo obhajobu proti nárokom, môžu byť uchovávané až do uplynutia premlčacích lehôt.

Pokiaľ však zákonné povinnosti uchovávania a dokumentácie vyžadujú dlhšie obdobie uchovávania alebo na ochranu našich oprávnených záujmov, napr. v prípade možných právnych sporov, budú vaše osobné údaje uchovávané a spracúvané aj po uplynutí vyššie uvedenej lehoty. S úplným vykonaním zmluvy alebo kvázi zmluvného vzťahu, v rámci možností okamžite obmedzíme poskytovanie vašich osobných údajov z ďalšieho spracovania.

Ku konečnému vymazaniu dôjde po uplynutí zákonných lehôt na uchovávanie a dokumentačných povinností, ktoré sú od dvoch do desiatich rokov a vyplývajú okrem iného z Obchodného zákonníka.

8. Vaše práva

V nasledujúcom texte nájdete prehľad vašich práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov:

8.1Právo na prístup k vašim údajom, ich vymazanie, opravu, obmedzenie spracovania a prenosnosť

Podľa článku 15 GDPR máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame. V takom prípade máte právo na prístup k osobným údajom a získanie ďalších informácií.

Podľa článku 16 GDPR máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu.

Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak (i) už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zhromažďujú, (ii) ste odvolali svoj súhlas, na ktorom je spracúvanie založené, (iii) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 (1) GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 (2) GDPR, (iv) ak boli vaše osobné údaje spracované nezákonným spôsobom; (v) osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na organizáciu Bhakti Marga Slovensko vzťahuje , alebo (vi) osobné údaje boli spracúvané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 (1) GDPR.

Podľa článku 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania. Takéto právo existuje, ak (i) ste spochybnili presnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je nezákonné a namietate proti nemu, (iii) potrebné na účely spracúvania, ale sú požadované na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo (iv) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 (1) GDPR, do overenia, či naše dôvody oprávnene prevažujú nad vašimi.

Podľa článku 19 GDPR máte právo získať informácie o príjemcoch údajov, ktorým bola oznámená oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.

Podľa článku 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanej podobe, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na prenos údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak je spracúvanie alebo prenos vašich osobných údajov založený na vami udelenom súhlase, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu vašich údajov alebo akémukoľvek rozhodnutiu organizácie Bhakti Marga Slovensko v súvislosti s niektorým z vašich práv, ktoré ste uplatnili, na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Odporúčame vám však, aby ste nás najprv oslovili, aby sme mohli spoločne nájsť riešenie.

8.2 Kontakt

Ak chcete uplatniť svoje práva podľa bodov 8 a 8.1, môžete nás kontaktovať bez akýchkoľvek formalít poštou alebo elektronickou poštou na kontaktných miestach uvedených v časti 2.

8.3 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR

8.3.1 Námietka na základe vašej konkrétnej situácie

Podľa článku 21 ods. 1 GDPR máte z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, vrátane profilovania. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.3.2 Námietka proti priamemu marketingu

Podľa článku 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely priameho marketingu, ktoré zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na takéto účely nebudú spracúvať.

9. Existuje z vašej strany nejaká povinnosť poskytnúť osobné údaje?

Neexistuje žiadna zmluvná ani zákonná povinnosť poskytnúť nám vaše osobné údaje na používanie našich webových stránok. Ak nás však chcete kontaktovať alebo využiť niektorú z našich služieb, môžu sa od vás vyžadovať určité informácie, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a poskytnúť vám naše služby.

10. Je spracúvanie založené na automatizovanom rozhodovaní alebo profilovaní?

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ak rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, nie je povinné zo zákona alebo nie je založené na vašom výslovnom súhlase.

Bhakti Marga Slovensko nepoužíva postupy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, pokiaľ sme vás o nich výslovne neinformovali.

11. Aké súbory cookie a technológie sledovania používame?

Na poskytovanie, údržbu a analýzu našich webových stránok a ich používania používame rôzne softvérové nástroje tretích strán a nás samých, ktoré sú spravidla založené na používaní súborov cookie, webových majákov alebo podobných technológií (spoločne označovaných ako „sledovacie technológie“). Sledovacie technológie nám môžu pomôcť pochopiť, ako používate naše služby (napr. stránky stránky, ktoré si zobrazíte, alebo odkazy, na ktoré kliknete, a iné akcie, ktoré vykonáte v rámci služieb), poskytnúť nám informácie o vašom prehliadači a spôsoboch používania online (napr. adresa IP, údaje zo záznamov, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce/odchádzajúce stránky a adresy URL, zobrazené stránky, či ste otvorili e-mail, klikli na odkazy atď.), ako aj informácie o zariadeniach, pomocou ktorých pristupujete k našim službám. Sledovacie technológie nám umožňujú prepojiť zariadenia, ktoré používate na prístup k našim službám, aby sme vás mohli identifikovať a kontaktovať vás na rôznych zariadeniach, ktoré používate.

Používanie sledovacích technológií môžete obmedziť zmenou nastavení svojho prehliadača. Môžete určiť, aký prístup nám udelíte a či a ako dlho sa môžu súbory cookie ukladať vo vašom zariadení. Môžete tiež kedykoľvek vymazať už uložené súbory cookie. Upozorňujeme, že funkčnosť našich webových stránok môže byť po deaktivácii všetkých súborov cookie ovplyvnená. Podobné funkcie, ktoré používajú napr. takzvané doplnky prehliadača, môžete vypnúť alebo odstrániť zmenou nastavení doplnku prehliadača alebo prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa doplnku prehliadača.

11.1 Čo sú to súbory cookie?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa prenáša počas používania webovej stránky z hostiteľského servera webovej stránky a je uložený v zariadení používateľa (stolný počítač, prenosný počítač, tablet, smartfón, iné zariadenia s prístupom na internet) prostredníctvom používaného prehliadača. Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií o používateľovi a na ich načítanie, keď sa webová lokalita znovu navštívi.

11.2 Na čo sa používajú súbory cookie?

Súbory cookie nám pomáhajú pochopiť používanie našich webových stránok, analyzovať trendy, spravovať webové stránky, sledovať pohyb používateľa na našich webových stránkach, zhromažďovať demografické informácie o našej používateľskej základni ako celku, umožniť vám efektívne prechádzať medzi stránkami, zapamätať si vaše preferencie a nastavenia na našich webových stránkach a vo všeobecnosti zlepšovať váš zážitok z prehliadania. Údaje zozbierané pomocou sledovacích technológií spracúvame na (i) zapamätanie si informácie, aby ste ich nemuseli opätovne zadávať počas ďalšej návštevy alebo novej návštevy, (ii) vaše rozpoznanie na viacerých zariadeniach, (iii) kontrolu funkčnosti a výkon našich webových stránok, (iv) zhromažďovanie súhrnných meraní týkajúcich sa celkového počtu návštevníkov, celkovej návštevnosti, používania a demografických vzorcov na našich webových stránkach, (v) diagnostiku a riešenie technických problémov, (vi) určovanie produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, aby sme vám mohli zobrazovať cielené reklamy a (vii) iné plánovanie a zlepšovanie našich webových stránok.

11.3 Aké typy súborov cookie sa používajú na našich webových stránkach?

Súbory cookie používané na našich webových stránkach možno zvyčajne rozdeliť do nasledujúcich kategórií: povinné súbory cookie, analytické/výkonnostné súbory cookie, súbory cookie súvisiace s funkciami a marketingové súbory cookie.

11.3.1 Povinné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie našich webových stránok a umožňujú vám pohybovať sa po našich webových stránkach a používať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie niektoré služby, ktoré sú potrebné na úplné fungovanie našich webových lokalít, nie je možné poskytnúť.

11.3.2 Analytické/výkonnostné súbory cookie

Pomocou týchto súborov cookie zhromažďujeme informácie o tom, ako používatelia používajú naše webové stránky, napr. ktoré stránky sú najčastejšie navštevované a čítané alebo ako používatelia prechádzajú z jedného odkazu na druhý. Všetky informácie zozbierané pomocou tohto typu súborov cookie sa netýkajú jedného používateľa, ale sú agregované a spracované s informáciami ostatných používateľov. Súbory cookie nám poskytujú analytické údaje o tom, ako naše webové stránky fungujú a ako ich môžeme zlepšovať.

11.3.3 Súbory cookie súvisiace s funkciami

Tieto súbory cookie nám umožňujú uložiť konkrétny výber, ktorý ste vykonali, a prispôsobiť našu webovú stránku takým spôsobom, aby vám ponúkala rozšírené funkcie a obsah. Tieto súbory cookie sa môžu použiť napríklad na uloženie vášho výberu jazyka.

11.3.4 Marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie zaznamenávajú vašu návštevu našej webovej lokality, stránky, ktoré ste navštívili, a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie použijeme na to, aby bola naša webová stránka a reklama na nej zobrazená a marketingové správy, ktoré vám posielame, relevantnejšie pre vaše záujmy. Tieto informácie môžeme zdieľať aj s tretími stranami, ktoré nám na tento účel poskytujú služby.

11.4 Ako dlho sa súbory cookie ukladajú vo vašom zariadení?

Doba uchovávania závisí v zásade od toho, či je súbor cookie „trvalý“ alebo „založený na relácii“. Súbory cookie založené na relácii sa vymažú po tom, ako opustíte webové stránky, ktoré súbor cookie nastavili. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení aj po skončení prehliadania, kým sa nevymažú alebo kým nevyprší ich platnosť.

11.5 Zásady používania súborov cookie

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

12. Online služby tretích strán

Aby sme vám mohli ponúknuť pohodlné webové stránky, používame okrem iného služby Google Analytics, Google Maps a YouTube (Mapy Google a YouTube sa spoločne označujú ako „obsahové pluginy“) a tzv. sociálne mediálne zásuvné moduly (pluginy) sociálnych sietí.

12.1 Zásuvné moduly sociálnych médií

Používame tzv. pluginy sociálnych médií týchto sociálnych sietí:

  • Instagram a Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland v súvislosti so službou Instagram a Facebook, prečítajte si ich informácie o ochrane osobných údajov.

  • Flickr, prevádzkuje spoločnosť Flickr, Inc, Flickr c/o Yahoo! Inc, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Ďalšie informácie nájdete v Oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Flickr.

(Ďalej spoločne označované ako „sociálne siete“).

Na zabezpečenie čo najväčšej ochrany vašich osobných údajov používa organizácia Bhakti Marga Slovensko technické riešenia, ktoré zabezpečujú, aby sa prenos údajov prostredníctvom pluginov sociálnych sietí príslušnému prevádzkovateľovi služby sociálnej siete neuskutočnil bez predchádzajúcej aktivácie zásuvných modulov sociálnych sietí z vašej strany – prostredníctvom aktivácie príslušného tlačidla (aby tlačidlo už nebolo sivé).

Na našich webových stránkach sú teda v počiatočnom stave integrované len deaktivované pluginy sociálnych médií, ktoré nenadväzujú kontakt so servermi spoločnosti Meta Platforms Ireland alebo iných prevádzkovateľov sociálnych sietí a pluginov sociálnych médií bez príslušnej aktivácie. Ak tieto deaktivované doplnky sociálnych médií aktivujete kliknutím na „aktivovať sociálne médiá“, vyjadrujete tým svoj súhlas s prenosom vašich údajov prevádzkovateľovi sociálnej siete. Po aktivácii zásuvné moduly sociálnych médií nadviažu spojenie s príslušnou sociálnou sieťou. Ďalším kliknutím potom môžete preniesť odporúčanie v rámci príslušnej sociálnej siete (prenáša sa napríklad vaša IP adresa a to, ktoré webové stránky ste navštívili).

Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na rozsah osobných údajov, ktoré príslušná sociálna sieť zhromažďuje pomocou doplnku sociálnej siete. Každý aktivovaný zásuvný modul sociálnej siete nastaví súbor cookie s jedinečným identifikátorom pri každom prístupe na príslušnú webovú stránku. To môže sociálnej sieti umožniť vytvoriť profil vášho správania pri používaní. Nemožno vylúčiť, že takýto profil vám môže byť priradený aj v prípade následnej prvej registrácie v sociálnej sieti. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov sociálnej siete.

Ak ste už počas návštevy našich webových stránok prihlásení do sociálnej siete, nesmie sa prihlásiť žiadny ďalší prihlasovací dialóg zobraziť. Kliknutím na tlačidlo „Aktivovať sociálnu sieť“ teda znamená, že dávate svoj súhlas s prenosom vašich údajov príslušnému prevádzkovateľovi sociálnej siete. Ak nie ste členom sociálnej siete, je stále možné, že sociálne siete prijímajú a ukladajú vaše IP adresu a informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate po aktivácii zásuvných modulov sociálnych sietí.

To isté platí, keď používate obsahové zásuvné moduly. V takom prípade povolíte pripojenie k poskytovateľovi vloženého obsahu nadviazať spojenie tak, že raz kliknete na ikonu poskytovateľa služby alebo vloženého obsahu.

Nasledujúce informácie poskytujú ďalšie informácie o tretích stranách, ktoré používame pre vložený obsah a na Google Analytics:

12.2 Google Analytics

Službu Google Analytics používame na sledovanie návštevnosti a trendov používania webových stránok a na získavanie ďalších informácií o veku a demografických údajoch našich používateľov. Služba Google Analytics je webová analytická služba. Služba webovej analýzy zhromažďuje, okrem iného údaje o tom, z ktorej webovej stránky osoba prišla, ktoré podstránky boli navštívené, alebo ako často a ako dlho bola daná podstránka prezeraná. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a výnosov internetovej reklamy. Služba Google Analytics používa cielené súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a môžeme ich čítať. Týmto spôsobom dokážeme rozpoznať a spočítať vracajúcich sa používateľov a zistiť, ako často naše webové stránky boli navštevované rôznymi používateľmi.

Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú do súboru Google v USA a ukladajú sa tam (viac informácií o účele a rozsahu údajov zhromažďovania údajov, pozrite napríklad: https://policies.google.com/privacy/embedded?hl=en-US).

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete tiež zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12.3 Mapy Google

Integrujeme mapy služby „Google Maps“ od spoločnosti Google. Spracované údaje môžu obsahovať najmä IP adresy a údaje o polohe, ktoré sa však nezhromažďujú a nespracúvajú bez vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) (zvyčajne v rámci nastavení vašich počítačových alebo mobilných zariadení). Údaje sa môžu spracúvať v USA. Viac informácií nájdete v oznámení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, ktoré môžete nájsť tu.

12.4 YouTube

Na našich webových stránkach využívame služby videoportálu YouTube LLC. so sídlom 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, („YouTube“) na integráciu videí. V súvislosti s poskytovaním služieb YouTube používame „režim zvýšenej ochrany osobných údajov“, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa údaje prenášali na YouTube len vtedy, keď sa k videám pristupuje.

Teda iba v prípade interakcie s videom sa vytvorí spojenie so službou YouTube, aby bolo možné vyvolať a zobraziť video. V tejto súvislosti YouTube ukladá minimálne IP adresu, dátum a čas, ako aj webovú stránku, ktorú ste navštívili. Okrem toho sa vytvorí spojenie s reklamnou sieťou spoločnosti Google „DoubleClick“.

Ak ste v čase návštevy našej webovej stránky prihlásení do služby YouTube, služba YouTube môže vytvoriť spojenie s vaším účtom YouTube. Aby ste tomu zabránili, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť z YouTube alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom konte YouTube.

Na účely zabezpečenia lepšej použiteľnosti a analýzy správania pri používaní YouTube trvalo ukladá súbory cookie vo vašom koncovom zariadení prostredníctvom internetového prehliadača. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie pomocou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete o tom vyššie v časti „Súbory cookie“.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v oznámení o ochrane osobných údajov.

12.5 Fotografovanie, filmovanie, živé prenosy na našich podujatiach

Počas našich podujatí v chráme a na podujatiach sa môžu vyhotovovať fotografické a/alebo filmové záznamy (vrátane zvukových) a živé vysielanie uskutočňované a vysielané v reálnom čase. Základné informácie nájdete nižšie. Ak nechcete byť fotografovaní alebo filmovaní, môžete ísť do priestoru bez fotiek/videí/živého vysielania.

 • Účel: Záznamy môžu byť zverejnené alebo vysielané naživo na internete, na online portáli sociálnych mediálnych kanálov alebo na kanáli Bhakti Marga YouTube alebo na iných internetových sieťach, platformách alebo mobilných aplikáciách, živé vysielanie (streamovanie v reálnom čase) na webovej stránke Bhakti Marga Slovensko, kanáli Bhakti Margy Slovensko na YouTube alebo na Facebookovej stránke Bhakti Margy Slovensko, ako aj v televíznych a tlačených médiách (vrátane kníh). Ďalších možných príjemcov nájdete v tomto vyhlásení zodpovednej osoby o ochrane údajov.

 • Trvanie spracúvania: Nahrávky sa uchovávajú 3 roky a potom sa vymažú.

 • Právny základ a oprávnený záujem: Spracovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na vizuálne zdokumentovanie organizovaného podujatia a na pozitívne informovanie širšej verejnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ako aj na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 písm. a GDPR.

Vaše práva: Máte právo na informácie, prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie, námietku a prenos údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a právo podať sťažnosť podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V súvislosti so spracovaním záznamov a prípadnou námietkou nás prosím kontaktujte priamo prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: info@bhaktimarga.sk. 

13. Technické bezpečnostné opatrenia

Zavádzame rôzne bezpečnostné opatrenia určené na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov, ktoré ukladáme a spracúvame. Napríklad na ochranu prenosu dôverných informácií, ktoré nám posielate ako poskytovateľa webovej lokality, používame šifrovanie SSL. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača zmení z “http://” na “https://” a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Žiadny bezpečnostný systém však nie je nepreniknuteľný a my nemôžeme stopercentne zaručiť bezpečnosť našich systémov. V prípade, že dôjde k ohrozeniu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou, v dôsledku narušenia bezpečnosti, podnikneme primerané kroky na prešetrenie situácie a v prípade potreby budeme informovať osoby, ktorých osobné údaje mohli byť ohrozené, a alebo príslušný orgán na ochranu údajov.

14. Stav dokumentu zásad ochrany osobných údajov a jeho aktualizácie

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť v rozsahu potrebnom na to, aby sme vám poskytli dostatočné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Preto si, prosím, skontrolujte tieto zásady ochrany osobných údajov v pravidelných intervaloch, pokiaľ pravidelne navštevujete naše webové stránky alebo pravidelne používate naše produkty a služby.

Dátum poslednej aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je uvedený na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.