OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Bhakti Marga Slovensko o.z., Hronská 8, Levice 93401, IČO: 48412562 spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako „dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 1. Bhakti Marga Slovensko o.z. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia závúzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

 1. Bhakti Marga Slovensko o.z. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezviskoa adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne Bhakti Marga Slovensko o.z. za účelom doručenia objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..

 

 1. Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov“ Bhakti Marga Slovensko o.z. dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti Bhakti Marga Slovensko o.z. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v predchádzajúcich bodoch za účelom zalania potvrdenia objednávky a elektronickej faktúry a ďalšej komunikácie v súvislosti s objednávkou, dodaním tovaru, platbou za tovar či prípadnou reklamáciou a to formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Bhakti Marga Slovensko o.z. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedené účely na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlad so spracovaním osobných údajov na tento účel je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti Bhakti Marga Slovensko o.z. distribucia@bhaktimarga.sk. Bhakti Marga Slovensko o.z. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. Bhakti Marga Slovensko o.z. vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

 1. Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúr Bhakti Marga Slovensko o.z., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:
 • Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Bhakti Marga Slovensko o.z. distribucia@bhaktimarga.sk.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Bhakti Marga Slovensko o.z. vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
 • presné informácie o zdroji, z ktorého Bhakti Marga Slovensko o.z. získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Bhakti Marga Slovensko o.z. spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u Bhakti Marga Slovensko o.z. namietať voči:
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 

 1. Kupujúci má práva na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Bhakti Marga Slovensko o.z. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3. písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Bhakti Marga Slovensko o.z. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Bhakti Marga Slovensko o.z. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Bhakti Marga Slovensko o.z., ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Bhakti Marga Slovensko o.z. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Bhakti Marga Slovensko o.z. je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúci úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Bhakti Marga Slovensko o.z. informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov, alebo počas existencie zmluvných vzťahov Bhakti Marga Slovensko o.z. vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak Bhakti Marga Slovensko o.z. na základe zmluvy prijme primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

 1. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvanú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

 

 1. Cookies

Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky Bhakti Marga Slovensko o.z. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
 3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

X