Impressum

Zákonný prevádzkovateľ webových stránok

Bhakti Marga Slovensko o. z.

Horša 126
934 01 Levice

IČO: 48412562
Registračné číslo v RMNO: VVS/1-900/90-45058, registrový úrad MV SR.

E-mail: info@bhaktimarga.sk

Predseda združenia:
Ing. Zuzana Hajabáčová
slovakia@bhaktimarga.sk

Osoba zodpovedná za obsah webových stránok:
Ing. Adela Kneblová
saumyadasi@bhaktimarga.sk

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť Bhakti Marga Slovensko vynakladá maximálne úsilie na to, aby informácie na našej webovej stránke boli vždy správne a aktuálne, a zmeny alebo doplnenia týchto informácií sa budú uskutočňovať priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia. Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, nad ktorými Bhakti Marga Slovensko nemá kontrolu. Tieto odkazy len umožňujú prístup k používaniu obsahu tretích strán v súlade s platnou legislatívou. Napriek tomu Bhakti Marga Slovensko nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť. Napriek dôkladnej kontrole obsahu spoločnosť Bhakti Marga Slovensko tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Pri prvom prepojení na inú webovú stránku spoločnosť Bhakti Marga Slovensko skontrolovala externý obsah, aby zistila, či by mohol viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti. Akonáhle sa zistí, že konkrétna ponuka, na ktorú bol poskytnutý odkaz, vyvoláva občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odkaz na túto ponuku sa okamžite odstráni, pokiaľ je to technicky možné a primerané. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Autorské práva

Dizajn internetových stránok, ako aj obsahové príspevky vrátane všetkých ich častí, ako sú texty a obrázky, sú chránené autorským právom. To platí najmä pre texty, obrázky, grafiku, zvukové, video alebo animačné súbory vrátane ich usporiadania na internetových stránkach. Na týchto súboroch sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Akákoľvek reprodukcia alebo použitie mimo úzkych hraníc autorského práva nie je bez súhlasu povolené. Odplatné odovzdávanie obsahu webovej stránky tretím osobám nie je povolené.

Alternatívne riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Nie sme ochotní zúčastňovať sa na konaniach o riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi.