Dharma je základný pojem hinduizmu, ktorý nás pri správnom porozumení môže viesť ku nekonečnej láske a šťastiu. Dharma je sanskritské slovo s mnohými možnými prekladmi. Medzi najobľúbenejšie preklady slova dharma patria: povinnosť, spravodlivosť, to, čo udržiava život, kozmický zákon a správna cesta. Vo všetkých týchto prekladoch je pravda, ale na lepšie pochopenie dharmy sa musíme pozrieť hlbšie.

Existujú tri základné druhy dharmy.

  1. Dharma jednotlivca
  2. Dharma duše
  3. Dharma ako spôsob života

Tak sa do nich pustime!

Čo je vaša dharma?

Každý z nás sa narodil s určitými jedinečnými vlastnosťami. Každý z nás má na tomto svete svoju úlohu, ktorú môžeme považovať za svoju osobnú dharmu. Keď sa v dôsledku nárokov moderného života cítime vyčerpaní a deprimovaní, dharma je prostriedkom, vďaka ktorému môžeme znovu získať zmysel svojho života. Dharma je to, čo obnovuje poriadok a rovnováhu, keď sa cítime stratení v chaose tohto materiálneho sveta.

Prvým krokom k dharmickému životu je prijatie.

Myseľ blúdi mnohými smermi a je plná obáv, ale minulosť je už preč a budúcnosť je neznáma. Zmena sa môže začať uskutočňovať len v prítomnom okamihu. Upevnení v prítomnom okamihu, akceptujúc to, akí sme, a dôverujúc úlohám, ktoré nám boli dnes zverené, začíname vytvárať dharmu.

V Bhagavad Gíte Krišna vedie Ardžunu na ceste lásky a pochopenia dharmy. Pán Krišna vysvetľuje, že Boh je prítomný vo všetkom, čo robíme. Nech už je naša kariéra alebo životná cesta akákoľvek, každá práca a zodpovednosť je preniknutá Božou láskou, a preto má vyšší cieľ, než aký dokážeme vnímať.
Krišna povedal, že by sme mali prijať a plniť svoje povinnosti tak, ako sú, ale mali by sme mať myseľ upretú na Neho. Takto sa naša práca stane prejavom uctievania. Odpútaní od sveta, s mysľou upretou na Boha, začne prekvitať do bezpodmienečnej lásky.

Ako žiť svoju osobnú dharmu

  • Prijmite seba a svoje povinnosti také, aké sú.
  • Myslite stále na Boha.
  • Každú činnosť vykonávajte ako láskyplnú službu.

Čo je dharma duše?

Dharma jednotlivca zahŕňa využívanie našich prirodzených schopností na službu Bohu v každodennom živote. Existuje však hlbšie chápanie dharmy známe ako univerzálna dharma alebo dharma duše.

Keď Pán Krišna v Gíte hovorí Ardžunovi o jeho povinnostiach vo vonkajšom svete, Jeho vedenie pokračuje. Znovu nás vyzýva, aby sme išli dovnútra a znovu objavili, kým skutočne sme. To je podstata Bhagavad Gíty a dharmy duše.

Kto teda skutočne sme?

V hinduizme chápeme dušu v kontexte reinkarnácie. Duša je nemenná, večná, najvnútornejšia žiarivá podstata živej bytosti. Je to iskra Boha a ako taká má všetky vlastnosti najvyššieho Ja. Duša je navždy slobodná a dokonalá. Prostredníctvom duchovnej praxe sa očisťujeme, aby sme tento jej skutočný stav mohli znovu objaviť.

Bhagavad Gítá nám hovorí, že hoci musíme plniť svoje povinnosti vo vonkajšom svete, mali by sme vždy pamätať na to, že naším skutočným cieľom je niečo večné a neviazané. Vďaka hlbokej túžbe, láske a úprimnosti dosiahneme milosť Boha. Vďaka Jeho milosti sa vyslobodíme z kolobehu zrodenia a smrti.

Oslobodená duša prebýva v najvyššej blaženosti. Tieto krásne duše sú úplnom v súlade s Božou vôľou. Ich samotná prítomnosť vyžaruje bezpodmienečnú lásku a harmóniu.

„Upriam svoju myseľ na Mňa, buď Mi oddaný, uctievaj Ma, klaňaj sa Mi. Keď zamestnáš svoju myseľ týmto spôsobom, keď Ma budeš držať ako svoj najvyšší cieľ, určite prídeš ku Mne.“ Bhagavad Gítá, 9.34

Pochopenie univerzálnej dharmy

  • Duša je iskrou Boha.
  • Pestovaním láskyplného vzťahu s Bohom dosahujeme Jeho milosť.
  • Vďaka Jeho milosti sme oslobodení.

Dharma ako spôsob života

Ktoré správanie a postoje sa považujú za dharmické
Doteraz sme sa zaoberali dharmou ako základným cieľom našich každodenných úloh a pozreli sme sa na univerzálnu dharmu realizácie Boha. Teraz sa pozrieme na dharmu ako na životný štýl a kódex správania. Táto časť je o praktických vlastnostiach a správaní, ktoré si môžeme osvojiť, aby sa dharma upevnila v našom živote.
Padmá purána nám poskytuje rozšírené chápanie dharmy v podobe 12 pilierov:

1. Čistota: Pestujte čisté a zdravé telo a myseľ.
2. Uctievanie: Uctievajte Boha prostredníctvom rituálov ako prostriedok rozvíjania lásky a pokory.
3. Duchovná disciplína: Rozvíjajte sebadisciplínu a sebazdokonaľovanie prostredníctvom duchovnej praxe.
4. Sebaovládanie: Ovládajte svoje správanie a konajte skôr z povinnosti než z túžby.
5. Štúdium: Študujte sväté písma a praktizujte sebaanalýzu.
6. Spokojnosť: Rozvíjajte pokojnú náladu, akceptujte rovnako príjemné aj nepríjemné.
7. Nenásilie: Zdržujte sa násilných činov, či už v myšlienkach, reči alebo konaní.
8. Pravda: Hovorte pravdu, keď je to prospešné, nezamieňajte si názory a fakty a rozlišujte medzi skutočným a nepravdivým.
9. Veľkorysosť: O všetko, čoho máte nadbytok, sa podeľte s tými, ktorí to potrebujú.
10. Nekradnutie: Neberte nič, čo nie je dané.
11. Odpustenie: Praktizujte odpustenie a toleranciu, ktoré pramenia z láskyplnosti a súcitu so všetkými bytosťami.
12. Úcta ku guruovi: Uctievajte gurua počúvaním a konaním podľa Jeho želania.

Týchto 12 pilierov dharmy po prijatí vytvára optimálne podmienky na dosiahnutie najvyššej reality. Ak budeme tieto vlastnosti, správanie a cnosti dodržiavať, zlepšíme kvalitu svojho života, ako aj života ostatných.

Objavte svoju dharmu

Bhagavad Gítá podrobne poukazuje na podstatu Boha, na to, ako sa k Nemu správať, a na podstatu tohto sveta. Odpovedá na otázky, ktoré si všetci kladieme, o zmysle života a o tom, ako žiť svoju dharmu. Objavte odpoveď na otázku, ako žiť svoju dharmu bez pripútanosti, vypočujte si nahrávku:

1. Podcast na stiahnutie – EN
2. Podcast na stiahnutie – SK

Bhagavad Gítá je dokonalým spoločníkom pre každého na duchovnej ceste, kto chce prekonať životné ťažkosti a žiť dharmickým životným štýlom, prospešným pre svet. Slovenská verzia je dostupná tu: https://bhaktishop.sk/product/bhagavad-gita-esencia/