Joga (V sanskrite: योग, doslovný preklad „zapriahnutie“ alebo „jednota“)

Modernizovaná joga sa neustále presadzuje v západnom svete. Keď niečo svetoznáme akceleruje, typicky sa to začne prispôsobovať tomu, ako to moderná spoločnosť dokáže pochopiť. Z tohto dôvodu sa aj samotné slovo ako „joga“ musí v rozhovore neustále objasňovať.

„Akú jogu robíte?“ je častá otázka, ktorú počúvame medzi západnými praktizujúcimi. Zvyčajne majú na mysli, aký druh fyzického cvičenia praktizujú alebo jednotlivé techniky. Joga je však oveľa hlbšia.

V tomto článku stručne predstavíme štyri druhy jogy opísané v Bhagavad Gíte, aby ste mali rýchly písomný zdroj informácií, na ktorý sa môžete v prípade potreby obrátiť.

Tento opis jogy, napísaný pred viac ako 5000 rokmi, je predstavený ako celý systém, ktorý poskytuje životný štýl pre každodenné konanie a uvedomovanie. Praktizovanie týchto štyroch jóg, džňána-joga, karma-joga, dhjána-joga a bhakti-joga, je neustále sa vyvíjajúca cesta, na ktorej dospievame k tomu, čo sa v Bhagavad Gíte považuje za najvyššiu prax jogy: bhakti-joga.

Džňána-joga

Slovo „džňána“ znamená vedomosti. Džňána-joga je definovaná v Esencii Bhagavad Gíty ako: „Cesta vonkajšieho zriekania, kde sa vzdávame vonkajšej činnosti v snahe o vnútorné skúmanie.“ Džňána-jogín sa odpútava od otroctva hmotného ja prostredníctvom procesu odriekania a introspekcie. Pomocou tejto úvahy a analýzy sa učí prelomiť svoje stotožnenie s telom a mysľou, aby si uvedomil pravdu.

Džňána-joga je metóda na získanie sebapoznania (Brahma-džňána). Keď úspešne vykonávame džňána-jogu, výsledkom je sebarealizácia. Krišna však opisuje džňána-jogu ako mimoriadne ťažko dosiahnuteľnú, vyžadujúcu si prísne, silné úsilie.

Karma-joga

Pán Krišna hovorí: Zrieknutie sa konania (džňána-joga) a karma-joga, tieto obe vedú k najvyšiemu stavu. Z týchto dvoch je karma-joga lepšia než zrieknutie sa konania.‘“ – Bhagavad Gítá, 5.2

Slovo „karma“ znamená činnosť. Karma-joga je definovaná v Esencii Bhagavad Gíty ako „cesta, na ktorej človek pokračuje v konaní vo svete s odpútanosťou“. Takéto konanie teda nevytvára ďalšie následky.

Krišna uznáva, že samotná podstata života nás nevyhnutne núti konať. Táto prirodzenosť núti konať aj osvietených. Preto sa odporúča táto metóda na získanie sebapoznania a napokon sebarealizácie. Nezištné konanie, vykonávané pre blaho sveta, je základom pre nasledujúce dve jogy.

Dhjána-joga

Slovo „dhjána“ znamená meditácia. O dhjána-joge sa hovorí v šiestej kapitole Bhagavad Gíty. Po úspešnom praktizovaní karma-jogy sa vytvorí želaný stav pre dhjána-jogu, v ktorom sa myseľ koncentruje do svojho vnútra a priamo vníma átma (dušu).

Napriek jasným a praktickým technikám, ktoré Krišna dáva Ardžunovi na ovládnutie mysle prostredníctvom meditácie, kapitola o dhjána-joge končí oslavou bhakti-jogy ako najvyššej zo všetkých.

„Pán Krišna hovorí: ‚No viac než všetci jogíni, ten, kto má vieru a uctieva Ma, je podľa Mňa považovaný za najväčšieho z o všetkých.‘“ – Bhagavad Gítá, 6.47

Bhakti-joga

Slovo „bhakti“ znamená oddanosť a to je cesta láskyplnej oddanosti Bohu. Považuje sa za najvyššiu jogu, ako ju opisuje Krišna v Bhagavad Gíte.

Hlavným rozdielom medzi bhakti-jogou a všetkými predchádzajúcimi opísanými metódami je „prenesenie zodpovednosti“, ako nedávno vysvetlil v prednáške „Rozlúštenie Bhagavad Gíty“ Swami Vishwarevatikaanta. Na rozdiel od vlastného úsilia pri predchádzajúcich metódach, bhakti-joga zahŕňa pomoc inej bytosti – Najvyššej Bytosti. A túto bytosť priťahuje len úprimná láska.

Bhaktovia, oddaní Pánovi, sú praví jogíni. Oddaní, ktorí Ho milujú a slúžia Mu, sú s Ním spojení v joge. A tak sú praví jogíni. Praví jogíni majú v sebe horlivosť, túžbu, majú v sebe nutkanie hľadať Pánovu milosť, ktorú bežní ľudia nemajú.“ – Paramahamsa Vishwananda

Keďže bhakti-joga je prežívanie vzťahu s Bohom, stále si vyžaduje vašu skutočnú účasť. V zhrnutí uvádzame, ako môžeme krok za krokom realizovať to, čo bolo zdôraznené v tomto článku:

  1. Rozvíjajte stav nepripútanosti prostredníctvom karma-jogy opísanej v prvých kapitolách Bhagavad Gíty. Toto zahŕňa zapojenie sa do práce a každodenných činností v živote, bez sebeckých pohnútok alebo pripútanosti k výsledku.
  2. Spojte túto činnosť s bhakti a nezabúdajte venovať všetky veľké či malé skutky Bohu.
  3. Sádhana (Atma Kriya Yoga, džapa, kírtan) boli všetky dané s cieľom pestovať bhakti a pamätať na Boha vo všetkom, čo robíme.
  4. Nakoniec bude človek schopný skutočne vykonávať meditačnú prax, v ktorej vedomie zostáva pohltené Bohom.

Pri tejto podrobnej ceste jogou začíname chápať, aký je joga komplexný spôsob života. Aby sme zažili toto „zjednotenie“, ktoré joga naznačuje vo svojej vlastnej etymológii, existuje mnoho metód. Ale tak ako rieka tečúca do oceánu prirodzene volí cestu najmenšieho odporu, buďme ako rieka a objavme ľahkosť zjednotenia prostredníctvom bhakti (oddanosti), ktorú veda o joge odhalila už dávno.

„Bhagaván hovorí, že tým, ktorí uznávajú samotného Boha za svoje najvyššie útočisko a neustále na Neho myslia prostredníctvom svojej reči a ovládaním tela;… tomu, kto sa nedokáže ovládať a sedieť päť minút v meditácii, Bhagaván hovorí: ‚Choďte a robte svoju prácu! Robte dobročinnosť! Svoju každodennú prácu vykonávajte s veľkou láskou a odovzdanosťou.‘ Bhagaván hovorí, že práca je tiež formou meditácie, a ak ju robíte s láskou, ak sa tešíte z toho, čo robíte, stane sa to poklonou Pánovi, samotnému Bhagavánovi. Stane sa to modlitbou! Odtiaľ pochádza výraz‚ práca je uctievanie‘. Tým, ktorí si nemôžu sadnúť a meditovať, ktorí nemajú čas kvôli mnohým iným povinnostiam, alebo „veľmi hyperaktívnym“, hovorí, aby si riadne plnili svoje povinnosti s odovzdanou mysľou, neustále zameranou na Neho. Vedzte, že s takouto vierou je všetko, čo robíte, obetou, láskou, pokáním voči Nemu.“ – Paramahamsa Vishwananda, Bhagavad Gítá Esencia, komentár

Objavte Bhakti-jogu

Bhagavad Gítá podrobne poukazuje na podstatu Boha, na to, ako sa k Nemu priblížiť, a na podstatu tohto sveta. Odpovedá na otázky, ktoré si všetci kladieme o zmysle života a prežívaní svojej dharmy. Objavte odpoveď na otázku, ako žiť svoju dharmu bez pripútanosti, stiahnutím si zvukového záznamu nižšie!

Je dokonalým spoločníkom pre duchovných praktizujúcich, ktorí čítajú Bhagavad Gítu a chcú prekonať životné ťažkosti a zažiť bhakti-jogu.

Stiahnite teraz v anglickom jazyku

Bhagavad Gítu v slovenskom jazyku si môžete obstarať tu: https://bhaktishop.sk/product/bhagavad-gita-esencia/