„V najbližších dňoch sa teším na dovolenku na pláži. Som psychicky vyčerpaný.“ Toto som pred mnohými rokmi povedal niekoľkým priateľom. Už na druhý deň po návrate som sa cítil, akoby som na dovolenke nikdy nebol. Vtedy som nevedel pochopiť prečo.

Až keď som začal kráčať po ceste oddanosti, ako iniciovaný oddaný Paramahamsu Vishwanandu, uvedomil som si, že hľadám pravú lásku a trvalé šťastie na miestach a vo veciach, ktoré sú všetky pominuteľné alebo dočasné. Vtedy som si uvedomil, že musím zmeniť svoj cieľ. „O čo by som sa mal usilovať?“ a „Ako by som sa mal o to usilovať?“, pýtal som sa sám seba. Paramahamsa Vishwananda a jeho cesta Bhakti Marga mi poskytli odpovede a taktiež spôsoby.

Skutočné šťastie nemožno nájsť, ak závisí od niečoho, čo je pominuteľné, pretože to nevyhnutne raz zomrie alebo zmizne. Pravú lásku a trvalé šťastie možno zažiť len s niečím alebo niekým, kto je večný.

Pominuteľné a nepominuteľné

„Bytosti existujú v dvoch rôznych podobách: pominuteľnej a nepomynuteľnej. Hmotné telo spojené s hmotným svetom je pominuteľné, zatiaľ čo nemenné vlastné Ja nepominuteľnné.“ – Bhagavad Gítá 15.16

V 15. kapitole, 16. verši Bhagavad Gíty Krišna hovorí o tom, čo je pominuteľné a čo je nepominuteľné. Hmotný svet alebo príroda je pominuteľná. Je to všetko, čo sa časom mení a rozkladá. Patrí sem hmota (fyzické látky), telo (zložené z piatich elementov) a myseľ (ktorá zahŕňa ego a intelekt). Nemenné Ja (átma alebo individuálna duša) je však večné a duchovné. Keď átma získa v hmotnom svete päť zmyslov a myseľ, prijme hmotnú identitu a zabudne na svoju duchovnú povahu alebo identitu. Hoci sa môžeme stotožňovať so svojou osobnosťou alebo charakterom, menom a fyzickým telom, v skutočnosti sme duchovní.

„Avšak odlišný a nad týmito dvoma podobami je najvyšší Puruša, označovaný ako najvyššie Ja alebo Nadduša (Paramátma), On je nemenný Pán, ktorý preniká tromi svetmi a podporuje ich.“ – Bhagavad Gítá Esencia 15.17

Boh je tiež večný a nemenný. V 15. kapitole 17. verši Gíty je zdôraznená podstata Boha. V Bhakti Marge nazývame Boha Šríman Nárájena. Nárájena znamená Ten, ktorý prebýva vo všetkých veciach a v ktorom prebývajú všetky veci. Veríme, že Boh je vo svete aj mimo neho, je imanentný (ako obyvateľ) aj transcendentný. Boh je úplne nezávislý od pominuteľného aj nepominuteľného. Zároveň sa všadeprítomný Boh prejavil, vstúpil a podporuje aj vesmír alebo stvorenie. Hoci je v nás, berie na seba aj vonkajšie podoby.

Paramahamsa Vishwananda ma prostredníctvom svojho učenia o Bhagavad Gíte naučil, že konečným cieľom života je dosiahnuť lotosové nohy Šríman Nárájenu, Najvyššieho Pána.

Zamerajte sa na večnosť

Keď začneme chápať, čo je večné a čo dočasné, je zrejmé, že sa potrebujeme zamerať na večné, aby sme zažili večné šťastie a nehynúcu lásku.

Hľadanie lásky a šťastia na miestach mimo nás, mimo našej kontroly, pramení z príťažlivosti a pripútanosti ku všetkému dočasnému a pominuteľnému. Namiesto toho sa potrebujeme pozrieť dovnútra, do reality, ktorú môžeme kontrolovať, a k večným zdrojom, ktoré sú v nás: k duši a Bohu.

Keď sa dokážete stotožniť so svojím pravým Ja alebo esenciou bytia (sebarealizácia) a pochopíte opätovné spojenie medzi vašou dušou a Bohom, šťastie a láska vyjadrené medzi dvoma večnými bytosťami, vašou dušou a Bohom, vám poskytnú naplnenie, ktoré vám nemožno vziať. Je to trvalé a je to výzva každej ľudskej bytosti. Boh, zdroj nášho bytia, je zároveň zdrojom všetkých zážitkov, po ktorých naše bytie túži. Rovnako ako v Bohu nachádzame seba samých, v Bohu môžeme nájsť aj všetko, po čom túžime. Realizácia Boha nastáva vtedy, keď sme v jednote s Bohom.

Najvyšším cieľom života je preto obnoviť dokonalý vzťah s Bohom.

Náš večný vzťah s Bohom

Prirodzenou otázkou je: „Aký je vzťah medzi našou dušou a Bohom?“ V Bhakti Marge veríme v personalizmus: Boh je osoba. Máme s Ním večný vzťah rovnako, ako majú ľudia vzťahy ako otec a syn, najlepší priatelia a podobne. Láska, nezištná ochotná služba a spojenie nás spájajú vo večnom vzťahu.

Oddanosť a odovzdanosť

„Len vďaka oddanosti získa pravé poznanie o tom, kto a čo Ja som. Keď Ma takto spozná, prostredníctvoj tejto oddanosti sa so Mnou spojí.“ – Bhagavad Gítá Esencia 18.55

Krišna jasne hovorí, že človek sa môže spojiť s Bohom iba prostredníctvom oddanosti. Oddanosť je činnosť vykonávaná z lásky, len kvôli láske samotnej. Bhakti-joga, joga oddanosti, je zjednotenie s Bohom prostredníctvom nepretržitého, jednoúčelového a oddaného konania. Toto spojenie sa posilňuje, keď konáme z hlbokej lásky a snažíme sa odstrániť prekážky a bariéry, ktoré si naša myseľ postavila proti tejto božskej láske. Čím viac sme niekomu alebo niečomu oddaní, tým ľahšie prúdi láska.

„Upni svoju myseľ na Mňa, buď Mi oddaný, uctievaj Ma, kľaňaj sa Mi a prídeš ku Mne. To ti sľubujem s istotou, pretože si Mi drahý. “ – Bhagavad Gítá Esencia 18.65

Zamerajte svoju myseľ na Boha. Urobte z Boha ústredný bod všetkých svojich činností a uprednostnite ho. Keď to urobíme, On nám sľúbi, že budeme s Ním. Urobte z každej myšlienky, slova a činu láskyplnú a vďačnú obetu Bohu. To je zmysel odovzdania sa. Krása toho, že sme na ceste oddanosti, spočíva v tom, že všetko, čo máme a čo robíme, môžeme použiť na službu Bohu, a tak si s Ním budujeme láskyplný vzťah.

Bhakti Marga – cesta oddanosti

Bhakti Marga ponúka jedinečný štvorramenný prístup, ktorý nám pomáha pestovať veľmi hlboký a osobný vzťah s Bohom. Či už prostredníctvom znalostí písma, jogy a meditácie, rituálov uctievania alebo umenia oddanosti (hudba, maľba, divadlo), môžeme ľahko nájsť svoj vlastný jedinečný spôsob, ako prežívať a vyjadrovať svoju lásku a oddanosť k Bohu. Tieto duchovné praktiky sa navzájom dopĺňajú a umožňujú nám rýchlo rozvíjať láskyplný vzťah s Bohom.

K spáse je potrebná milosť

„Ten, kto neustále vykonáva všetky predpísané povinnosti a je Mi úplne odovzdaný, dosiahne vďaka Mojej milosti večný nemenný stav.“ – Bhagavad Gítá Esencia 18.56

Krišna tu vyslovuje dôležitú myšlienku. Mali by sme sa spoliehať na Božiu milosť spásy. Milosť je Božia prítomnosť a sila, ktorá nás pozdvihuje. Poznanie svojho vlastného Ja (sebarealizáciu) možno dosiahnuť vlastným úsilím, ale poznanie Boha v Jeho celistvosti si vyžaduje milosť. Je to ako výstup na horu, môžeme to urobiť vlastnými silami, ale potrebujeme milosť, aby sme dosiahli slnko. Milosť si treba zaslúžiť a prichádza len vtedy, keď sa úprimne a skutočne usilujeme urobiť všetko, čo je v našich silách. Nemôžeme len tak sedieť a čakať, že nám poklad spadne na hlavu, musíme sa usilovať a túžiť poznať Boha v jeho plnosti.

Bhakti-joga je rýchla cesta k realizácii Boha. Stačí, aby sme mali skutočnú túžbu, hlbokú túžbu a vynaložili úprimné úsilie na rozvoj láskyplného osobného vzťahu s Bohom. Keď tak urobíme, môže sa v nás prebudiť realizácia Boha prostredníctvom milosti nášho satgurua.

Hodnota duchovného učiteľa

Vo všetkých východných tradíciách je budovanie vzťahu s guruom normálnou a bežnou súčasťou vývoja človeka. Pojem „guru“ sa v našom modernom jazyku vytratil. Existujú rôzne druhy guruov: finanční guruovia, marketingoví guruovia, guruovia života atď. Žiaľ, keď mnohí ľudia počujú o duchovnom učiteľovi alebo duchovnom guruovi, okamžite sa v nich prebudí pocit strachu – strach zo zviazanosti pravidlami a predpismi alebo zo straty individuality.

„Keď sa chcete učiť prírodné vedy, musíte ísť za učiteľom prírodných vied, však? Keď sa chcete naučiť matematiku, idete za učiteľom matematiky. Duchovnú vedu, vedu o duši, vedu o Bohu, vám poskytne satguru.“ – Paramahamsa Vishwananda

Satguru je viac ako len obyčajný sprievodca, mentor alebo kouč. Satguru je odborník v oblasti duchovnej vedy, ktorý vrhá svetlo do temnoty duchovnej nevedomosti. Satguru je skutočný guru. Je znalcom pravdy a je tým, kto dokáže tú istú pravdu odovzdať iným. Je guruom guruov. Je veľmi vzácne prísť do kontaktu so satguruom, akým je Paramahamsa Vishwananda.

Ako osloviť duchovného učiteľa

„Človek by mal pristupovať k duchovnému majstrovi s odovzdanosťou, rozsiahlym skúmaním a službou. Takéto sebarealizované duše ťa môžu viesť, lebo ony uzreli pravdu.“ – Bhagavad Gítá Esencia 4.34

Gitá nám hovorí, ako sa priblížiť k duchovnému učiteľovi. Len keď uznáme majstrovu odbornosť v transcendentálnych predmetoch a duchovnej vede, môžeme k nemu pristupovať s pokorou a poddajnosťou. Len vtedy môžeme byť otvorení učiť sa od neho a prijímať to, čo nám má dať.

Ak chcete dosiahnuť Boha, musíte predovšetkým nájsť niekoho, kto pozná Boha, a potom musíte byť ochotní riadiť sa pokynmi tohto majstra o tom, ako dosiahnuť Najvyššieho. Paramahamsa Vishwananda žije v neustálom spojení s Bohom a má schopnosť obdarovať ostatných rovnakou úrovňou realizácie.

Po druhé, musíte sa chcieť učiť a klásť otázky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť cieľ a cestu. Musíte sa úprimne snažiť získať čo najviac. Cesta Paramahamsu Vishwanandu Bhakti Marga nám poskytuje množstvo živých a online kurzov, duchovných praktík, ako aj kníh, videí a skúseností, ktoré nám pomáhajú učiť sa, rásť a prehlbovať naše spojenie s Bohom.

Po tretie, musíte sa učiť prostredníctvom činov, prostredníctvom ponúkania nezištnej služby majstrovi a jeho poslaniu. Služba by mala byť poskytovaná dobrovoľne, bez ohľadu na výsledok a ako výraz lásky a vďačnosti duchovnému majstrovi za to, čo robí pre svojich oddaných. Aj keď to môže vyzerať, že slúžime majstrovi, v skutočnosti slúži on nám tým, že nám dáva príležitosť učiť sa a rásť prostredníctvom služby božskému v iných. Nedokážeme pochopiť všetko, čo pre nás Paramahamsa Vishwananda robí, je to jednoducho nezmerateľné.

Keď ako úprimní hľadajúci máme hlbokú túžbu prekročiť pozemský život, ktorý žijeme, a hľadáme prístrešie a vedenie Paramahamsu Vishwanandu, sľubuje nám, že bude na tejto ceste kráčať s nami. Svojou milosťou prebudí v našich srdciach poznanie duše a Boha a povedie nás k pravde. Iba tí, ktorí poznajú pravdu, sa o ňu môžu podeliť s ostatnými.

Osobná reflexia

Keď sa obzriem späť, vidím zrýchlenú osobnú premenu od čias môjho zasvätenia ako oddaný Paramahamsu Vishwanandu. Gurudevova prítomnosť v mojom živote, osobne aj prostredníctvom jeho učenia, mi umožnila vnímať život ako nádhernú duchovnú cestu. Niekedy je na nej veľa výziev, inokedy menej. Každý deň sa však stal pokusom a príležitosťou premeniť a prežívať svoj život z miesta lásky.

Moje skúsenosti ma priviedli k presvedčeniu, že neexistuje väčší dar od Boha ako samotný život a že zmyslom života je pestovať stále sa rozširujúci láskyplný vzťah s Bohom: Boh vo svojej plnosti ako Šríman Nárájena, Boh vo svojom stvorení, Boh v nás a Boh v iných. Mám viac odvahy a dôvery ako kedykoľvek predtým, aby som radostne miloval seba, druhých a Boha. To je pre mňa skutočná sloboda.

STAŇ SA ODDANÝM

„Ten, kto neustále vykonáva všetky predpísané povinnosti a je Mi úplne odovzdaný, dosiahne vďaka Mojej milosti večný nemenný stav.“ – Bhagavad Gítá Esencia 18.56