Pokúsiť sa odpovedať na otázku, kto je Boh, môže byť pomerne náročné, pretože samotný pojem „Boh“ má viacero významov v závislosti od rôznych teologických kontextov, v ktorých sa o ňom hovorí. Podľa väčšiny ortodoxných západných náboženstiev, ako je kresťanstvo, sa Boh vníma ako osobné božstvo bez podoby, ktoré sídli v nebi, oddelene od ostatného stvorenia. V tomto prípade sa život chápe ako skúška, v ktorej by mal človek robiť správne rozhodnutia, aby dosiahol nebo a vyhol sa zatrateniu.

Hinduizmus patrí do iného teologického rámca a Boha vníma trochu inak. Namiesto toho, aby Ho videl oddeleného od stvorenia, vidí Ho ako zdroj a prebývajúceho vo všetkých veciach. Život vníma ako evolučný proces, neustále sa reinkarnujeme s cieľom rozvíjať svoje vedomie prostredníctvom duchovnej praxe, aby sme dosiahli určitý stav realizácie. Neexistuje strach zo zatratenia alebo zlyhania, život je cesta neustáleho rastu, na ktorej každý nakoniec dosiahne cieľ.

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že neexistujú zlé alebo správne prístupy k Bohu, existujú len rôzne cesty a filozofie. Ak však chceme dať odpoveď na otázku o Bohu, musíme špecifikovať kontext, v ktorom tak robíme. Len tak môžeme zostať otvorení a rešpektovať rôzne interpretácie a hovoriť o Bohu bez toho, aby sme sa dostali do nevyhnutnej slepej uličky. V tomto prípade budeme k Bohu pristupovať v kontexte hinduizmu, presnejšie vaišnavizmu a Hari bhakta sampradáje.

Kto je Boh?
Pochopenie podstaty Boha

Ako sme už spomenuli, hinduizmus vníma Boha všade, vo všetkom a vo všetkých aspektoch života. To je predovšetkým dôvod, prečo hinduisti uctievajú božstvo v toľkých rôznych podobách a takými rôznorodými spôsobmi. Napriek tomu aj v rámci toho istého teologického spektra hinduizmu ponúka rôzne myšlienkové školy, rôzne interpretácie toho, kto je Boh. Napríklad filozofia advaita védanta tvrdí, že Boh je neosobný, bez akejkoľvek formy alebo atribútov. Podľa tohto názoru je stvorenie ilúziou, ktorá bráni individuálnej duši vnímať svoju pravú podstatu Boha. Konečným cieľom duše je dosiahnuť tento stav realizácie a úplne splynúť s Bohom, dosiahnuť stav absolútnej jednoty s Ním. Na druhej strane, naša filozofia ako vaišnavistov z Hari bhakta sampradáje, tento prístup jasne popiera.

Pre nás na ceste bhakti je Boh osobný a má podobu. Podľa Paramahamsu Vishwanandu „zo všetkých božstiev je Láska najvyššia. Táto Láska má podobu, a tou podobou je Šríman Nárájena.“ Pre nás je Boh Nárájena a naším cieľom nie je splynúť s Ním, ale slúžiť Mu vo večnom láskyplnom vzťahu.

„Ardžuna hovorí: ‚Ty si najvyšší Brahman, najvyšší príbytok, najvyššia čistota, jediný večný, božský Puruša, sám Nárájena, nezrodený, všetkým prenikajúci Pán.‘“ – Bhagavad Gítá, 10.12

Hari bhakta sampradája je založená na filozofii višištádvaita védanta, ktorú založil veľký vaišnava áčárja Rámánudžá ako súčasť svojej Šrí sampradáje. Rámánudžá založil Šrí sampradáju ako alternatívnu odpoveď na vyššie spomínaný prístup advaita vénta o absolútnej jednote.

Višištádvaita védanta je filozofia „podmienenej jednoty“. Podľa tejto védánty je skutočnosť jedna, ale je kvalifikovaná – jedna ako organická jednotka, ale odlišná vo svojich častiach. Inými slovami, Nárájena (Boh) je všetko, čo existuje, ale stvorenie a všetky živé bytosti sú ako nekonečne malé časti Jeho tela. Preto rozmanitosť vo stvorení nie je ilúziou.

Tak ako sa ľudské telo skladá z rôznych častí, aj Božie telo sa skladá z rôznych častí, ktoré tvoria jednotlivé duše a stvorenia. Rovnako ako ruka nemôže existovať nezávisle od tela, ale existuje len v jeho službe, nemôžeme existovať nezávisle od Boha. V dôsledku toho nie je cieľom života individuálnej duše rozpustiť svoju identitu v Bohu, ale byť Jeho večným služobníkom a realizovať najvyšší stav, ktorý spočíva vo vzťahu Lásky a oddanosti k Nemu.

„Niet ničoho nado Mnou, ó, Ardžuna. Všetko na Mne spočíva ako perly navlečené na niti.“Bhagavad Gítá, 7.7

Kto je Boh a Paramahamsa Vishwananda

Pre Bhakti Marga oddaných je guru-bhakti hlavným základom, na ktorom je postavená naša tradícia, čo znamená, že pre nás je Paramahamsa Vishwananda najvyššou autoritou. Vo väčšine hinduistických tradícií je úloha gurua úlohou sprostredkovateľa medzi Bohom a individuálnou dušou.

Guru je ten, kto nás vedie na ceste k Bohu. V našej sampradáji však máme pojem Gurudží-tattva. V tomto prípade je guru zároveň sprostredkovateľom a priamou inkarnáciou Boha.

Preto je pre nás Paramahamsa Vishwananda guruom, ale aj samotným Nárájenom, ktorý sa vtelil do podoby gurua. Túto pravdu možno pochopiť len prostredníctvom priamej skúsenosti. Čím viac rastieme ako oddaní na ceste, tým viac sme svedkami nespočetných zázračných prípadov, ktoré m umožňujú byť svedkami toho, kým Paramahamsa Vishwananda skutočne je. Inak je pre myseľ veľmi náročné prijať myšlienku, že živý Majster, ktorý sa zdá byť taký ľudský a obmedzený, je Najvyšším.

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že naša sampradája v žiadnom prípade netvrdí, že Boha možno nájsť len v Paramahamsovi Vishwanandovi. Boh je vo svojich prejavoch nekonečný a môže ho nájsť každý hľadajúci, ktorý po ňom úprimne túži. Paramahamsa Vishwananda, či už ho vnímame ako Najvyššieho alebo jednoducho ako plne realizovaného Majstra, je nepochybne osobnosťou, ktorá môže otvoriť srdcia ľudí a pomôcť im rásť v láske a oddanosti na ich ceste k Bohu.

Vesmírna nádhera a krása Šríman Nárájenu sa spája s božským prebudením, ktoré zažívame s Paramahamsom Vishwanandom. Postupne, ako napredujeme, sa tieto dve veci stávajú od seba nerozlíšiteľné.“Hari bhakta sampradája siddhanta

Osobný vzťah s Bohom

Bhakti Marga zastáva veľmi osobný pohľad na Boha. Boh nie je ani beztvarý, ani vzdialený. Nesie podobu a meno Šríman Nárájena, je zdrojom všetkého stvorenia a preniká celým stvorením. Na ceste bhakti ide o objavenie nášho jedinečného vzťahu k Bohu a o vzostup k božskej Láske. Tento osobný prístup k Bohu vytvára niekoľko dôsledkov pre náš život, pretože preniká do všetkých jeho aspektov a jasne sa prejavuje v našom životnom štýle i duchovnej praxi.

1. V rituáloch: Ako nám Paramahamsa Vishwananda často pripomína, nemôžeme mať vzťah so vzduchom, potrebujeme formu, aby sme si ho mohli vybudovať. Uctievaním formy Boha mimo nás rozvíjame vzťah s Bohom, a tým objavujeme aj Boha v nás.

2. V joge: Joga nie je len meditácia a fyzické cvičenie. Keď cvičíme Babaji Surya Namaskar, džapu, Atma Kriya Yogu alebo akúkoľvek inú techniku, ktorú nám dal Paramahamsa Vishwananda, vždy sa sústredíme na podobu Boha a neustále spievame Jeho meno. Jediným cieľom všetkých týchto techník je prebudiť v nás bhakti a pomôcť nám vstúpiť do hlbokého stavu, v ktorom jediné, čo existuje, je náš láskyplný vzťah k Bohu.

3. V knihách: Paramahamsa Vishwananda častokrát hovorí, keď niekoho milujete, chcete sa o ňom dozvedieť všetko. Podobne je to aj v písmach, z ktorých sa dozvedáme o živote a zábavách Pána, ktorý je naším Milovaným. Aj v písmach, ako je Bhagavad Gítá, Bhágavatam a poézia Álvárov, nachádzame samých seba, svoju životnú cestu a svoj jedinečný vzťah k Bohu. Tieto príbehy sa odohrávajú neustále, pretože sa odohrávajú v každom z nás a vnútorne nás transformujú.

4. V živote: Keď je Boh osobný, môžeme Ho vnímať všade – v každom aspekte nášho života. Každá situácia, každá interakcia, každá myšlienka, každá emócia je Jeho rozhovor s nami. Je to Najvyššia Duša, ktorá oslovuje individuálnu dušu. Všetci existujeme len kvôli tomuto vzťahu, aby sme mohli zažiť božskú Lásku. Všetko je Boh a všetko je tento večný láskyplný vzťah. Tento vzťah môžeme zažiť len tu, v tejto existencii, na tejto Zemi. Keď takto vnímame život, nič už nie je rovnaké. Život sa zmenil na vesmírny tanec medzi nami a Nárájenom.

„Myslíte si, že po Ňom túžite? Nie, On túži po vás. Myslíte si, že Ho milujete? Vaša láska je ako zrnko prachu, ale Jeho láska je ako oceán. Myslíte si, že kráčate k Nemu? Nie, On beží k vám.“ – Paramahamsa Vishwananda: Len Láska: Cesta do Božieho srdca

Slovenskú verziu Bhagavad Gíty si môžete objednať tu: Bhakti Shop.

Bhagavad Gítá podrobne poukazuje na podstatu Boha, na to, ako sa k Nemu správať, a na podstatu tohto sveta. Odpovedá na otázky, ktoré si všetci kladieme, o zmysle života a o tom, ako žiť. Objavte odpoveď na otázku, ako žiť bez pripútanosti, stiahnutím si zvukového záznamu nižšie (v anglickom jazyku)!

Stiahni teraz